عناوين مطالب وبلاگ
- دانلود مقاله حل مشکل شروع سرد در سيستم هاي توصيه گر با استفاده از کاربران مجازي و روش يادگيري مدل ب
- دانلود مقاله Application of System Dynamics in Job Satisfaction:A Literature Review با word
- دانلود تحقيق بررسي مقايسه اي خودپنداره افراد نابينا و بينا. با word
- دانلود مقاله طراحي و ساخت سازه تركيبي اولئوسين – اينترفرون گاما و انتقال آن به گياه كلزا با w
- دانلود مقاله رابطه مصرف سيگار با بروز ديابت بارداري با word
- دانلود مقاله ارزيابيکاراييو رتبه بندي ايستگاههاي مترو تهران و حومه با استفاده از روش ترکيبيکارت امت
- دانلود مقاله ارزيابي تاثير پرايمينگ بذر بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدانت کاتالاز،پر اکسيداز و آسکو
- دانلود مقاله بررسي نيازهاي منابع انساني برنامه پنجم توسعه: رويکردي آينده پژوهي با word
- دانلود مقاله اثر بستر نانولوله هاي کربني بر مورفولوژي و خواص مغناطيسي نانوذرات Fe3O4 تهيه شده به رو
- دانلود مقاله تجزيه پايداري ژنوتيپهاي نخود زراعي با word
- دانلود مقاله ارايه يک روش جديد خوشه بندي توزيع شده براي داده هاي حجيم و مغشوش با word
- دانلود مقاله تعيين پارامترهاي سطوح غيرکروي با استفاده از تداخل سنج فيزو با word
- دانلود مقاله روش تداخل سنجي شکست مرزي براي تفسير داده هاي لرزه نگاري شکست مرزي با word
- دانلود مقاله اثرات جايگزيني پودر ماهي و روغن ماهي با منابع گياهي بررشد قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhy
- دانلود مقاله يک تجربه موفق سازماني ارزيابي عملکرد و مستند سازي رفتار سازماني در واحدهاي توليدي با w
- دانلود مقاله توليد نانوپوشش مس به روش ابکاري الکتريکي با جريان پالسي و مقايسه خواص مکانيکي و خوردگي
- دانلود مقاله استراتژي ملي تکنولوژي ، تدوين مدلي براي استخراج آن؛ مطالعه موردي: استراـژي ملي نانو تک
- دانلود تحقيق در مورد صور فلکي با word
- دانلود مقاله پازل 8 تايي و يک تابع هيوريستيک مناسب براي حل اين مسئله به روش IDA با word
- دانلود مقاله مدل‌سازي جريانات ناشي از کشند در خليج فارس با استفاده از يک مدل عددي سه بعدي با word
صفحه قبل 1 ... 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 صفحه بعد