مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود بررسی انطباق محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان با اهداف اعتقادی آموزش و پرورش مقطع ابتدایی


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

دانلود بررسی انطباق محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان با اهداف اعتقادی آموزش و پرورش مقطع ابتدایی با word دارای 90 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسی انطباق محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان با اهداف اعتقادی آموزش و پرورش مقطع ابتدایی با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : به همراه پروژه یک فایل پاورپوینت دارای 52 اسلاید ارسال خواهد شد

فهرست مطالب

چکیده
فصل اول
کلیات پژوهش
3 1-1مقدمه
4 1-2 بیان مساله
6 1-3 ضرورت و اهمیت پژوهش
7 1-4 اهداف پژوهش
7 1-5 سوالات پژوهش
8 1-6 تعریف واژه ها و اصطلاحات
فصل دوم
ادبیات و پیشینه پژوهش
11 2-1- مقدمه
11 2-2 برنامه ریزی درسی(تحصیلی)
13 2-3 اهمیت و جایگاه هدف در برنامه درسی
13 2-4 رابطه هدف با برنامه درسی
13 2-5 منابع تامین هدف های آموزشی
14
14
15
15 2-5-1 یادگیرنده
2-5-2 نیاز جامعه
-3-5-2ماده درسی ( دانش ) یا دیدگاههای متخصصان
2-6 سطوح هدف های آموزشی
16 2-7 جایگاه محتوا در برنامه درسی و لزوم انطباق با هدف
16 2-8 اهمیت محتوا در برنامه درسی
17 2-9 معیارهای انتخاب محتوا در برنامه درسی
17 2-10 تحلیل محتوا
18 2-11 نقش و اهمیت کتاب درسی
19 2-12 ارتباط محتوا و هدف در برنامه درسی
20 2-13 هدف های آموزش و پرورش از دیدگاه اسلام
21 2-14 بحثی در اهداف و محتوای کتب تعلیم و تربیت اسلامی دوره ی ابتدایی
22 2-14-1 محتوای آموزشی هدیه های آسمان
23 2-15 پیشینه تجربی
23 2-15-1 پژوهش های انجام شده خارجی
24 2-15-2 پژوهش های انجام شده داخلی
26 2-16 جمع بندی مطالب
فصل سوم
روش پژوهش
29 3-1- مقدمه
29 3-2- روش پژوهش
30 3-3- جامعه آماری
30 3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری
31 3-5- ابزار گردآوری اطلاعات
31 3-6- روایی و پایایی ابزار اندازه گیری
31 3-6-1 روایی پرسشنامه
31 3-6-2 پایایی پرسشنامه
32 3-7 روش های جمع آوری داده ها
32 3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
34 4-1- مقدمه
34 4-2- بخش اول : تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با اهداف اعتقادی دوره ی ابتدایی
36 4-2-1- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با پیامبری
37 4-2-2- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با امامت
39 4-2-3- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با معاد
40 4-2-5- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با قرآن
41 4-2-6- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با آداب و اخلاق اسلامی
43 4-2-7- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با آداب و احکام اسلامی
44 4-2-8- تحلیل محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان در انطباق با هدف آشنایی با آداب و مراسم اسلامی
47 4-3- بخش دوم : تجزیه و تحلیل آماری داده های پژوهش
47 4-3-1- توزیع فراوانی و درصد مشخصات عمومی افراد پژوهش
52 4-3-2- توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسشنامه
60 4-3-3- توزیع فراوانی و درصد سوالات پژوهش برحسب جنسیت
68 4-3-4- نتایج اجرای آزمون خی دو برای سوالات پژوهش
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری و پیشنهادها
77 5-1- مقدمه
77 5-2- بحث و نتیجه گیری
77 5-2-1- سؤال اول پژوهش
78 5-2-2- سؤال دوم پژوهش
78 5-2-3- سؤال سوم پژوهش
78 5-2-4- سؤال چهارم پژوهش
79 5-2-5- سؤال پنجم پژوهش
79 5-2-6- سؤال ششم پژوهش
79 5-2-7- سؤال هفتم پژوهش
80 5-2-8- سؤال هشتم پژوهش
80 5-3- محدودیت های پژوهش
80 5-4– پیشنهاد ها
82 منابع
پیوست ها
چکیده انگلیسی


فهرست جداول

جدول 3-1: ضرایب پایایی پرسشنامه
جدول 4-1: توزیع فراوانی و درصد پایه تدریس برحسب جنسیت 32
47
جدول 2-4: توزیع فراوانی و درصد سن بر حسب جنسیت 49
جدول4-3: توزیع فراوانی و درصد میزان تحصیلات بر حسب جنسیت 50
جدول4-4: توزیع فراوانی و درصد سابقه تدریس بر حسب جنسیت 51
جدول 4-5: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش اول 52
جدول4-6: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش دوم 53
جدول4-7: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش سوم 54
جدول 4-8: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش چهارم 55
جدول4-9: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش پنجم 56
جدول 4-10: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش ششم 57
جدول 4-11: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش هفتم 58
جدول 4-12: توزیع فراوانی و درصد سوالات پرسش هشتم 59
جدول 4-13: سوال 1 پژوهش ، هدف خداشناسی برحسب جنسیت 60
جدول 4-14 : سوال 2 پژوهش ، هدف آشنایی با پیامبری بر حسب جنسیت 61
جدول 4-15: سوال 3 پژوهش ، هدف آشنایی با امامت بر حسب جنسیت 62
جدول 4-16: سوال 4 پژوهش ، هدف آشنایی یا معاد بر حسب جنسیت 63
جدول 4-17: سوال 5 پژوهش ، هدف آشنایی با قرآن بر حسب جنسیت 64
جدول 4-18: سوال 6 پژوهش ، هدف آشنایی با آداب و اخلاق بر حسب جنسیت 65
جدول 4-19: سوال 7 پژوهش ، هدف آشنایی با آداب و احکام بر حسب جنسیت 66
جدول4-20: سوال 8 پژوهش ، هدف آشنایی با آداب و مراسم برحسب جنسیت 67
جدول 4-21: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال اول پژوهش 68
جدول4-22: آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال اول پژوهش 68
جدول 4-23: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال دوم پژوهش 69
جدول 4-24:آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال دوم پژوهش 69
جدول 4-25: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال سوم پژوهش 70
جدول 4-26:آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال سوم پژوهش 70
جدول 4-27:فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال چهارم پژوهش 71
جدول 4-28: آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال چهارم پژوهش 71
جدول 4-29: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال پنجم پژوهش 72
جدول 4-30: آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال پنجم پژوهش 72
جدول4-31: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال ششم پژوهش 73
جدول 4-32: آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال ششم پژوهش 73
جدول4-33: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال هفتم پژوهش 74
جدول 4-34: آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال هفتم پژوهش 74
جدول 4-35: فراوانی مشاهده شده و قابل انتظار برای سوال هشتم پژوهش 75
جدول4-36 : آزمون برازش نکویی خی دو برای سوال هشتم پژوهش 75


فهرست نمودارها

نمودار4-1 : توزیع فراوانی پایه تدریس بر حسب جنسیت 48
نمودار 4-2: توزیع فراوانی سن بر حسب جنسیت 49
نمودار4-3: توزیع فراوانی میزان تحصیلات برحسب جنسیت 50
نمودار4-4: توزیع فراوانی سابقه تدریس بر حسب جنسیت 51
نمودار 4-5: توزیع فراوانی سوال 1 پژوهش بر حسب جنسیت 60
نمودار 4-6 : توزیع فراوانی سوال2 پژوهش بر حسب جنسیت 61
نمودار 4-7: توزیع فراوانی سوال 3 پژوهش بر حسب جنسیت 62
نمودار 4-8: توزیع فراوانی سوال 4 پژوهش بر حسب جنسیت 63
نمودار 4-9: توزیع فراوانی سوال 5 پژوهش بر حسب جنسیت 64
نمودار 4-10 : توزیع فراوانی سوال 6 پژوهش بر حسب جنسیت 65
نمودار 4-11: توزیع فراوانی سوال 7 پژوهش بر حسب جنسیت 66
نمودار 4-12: توزیع فراوانی سوال 8 پژوهش بر حسب جنسیت 67

چکیده :
هدف پژوهش، بررسی انطباق محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان با اهداف اعتقادی دوره ی ابتدایی است که 8 هدف فرعی را در بر می گیرد.
جامعه ی آماری پژوهش، علاوه بر 4 دوره برنامه درسی هدیه های آسمان شامل 360 نفر معلمان مقطع ابتدایی شهر اندیمشک می باشد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر تعیین گردید. روش پژوهش در بخش تحلیل محتوای نظری به روش توصیفی (کتابخانه ای) و همچنین در بخش پیمایشی با استفاده از نظرات معلمین به شکل زمینه یابی انجام شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه ی محقق ساخته 50 گویه و 5 گزینه ای مقیاس لیکرت است. روایی پرسشنامه با نظر 20 نفر از متخصصان و اساتید علوم تربیتی و معارف اسلامی تایید شده و نیز جهت تعیین پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه برابر 97 درصد برآورد گردید. اطلاعات با بررسی و مطالعه کتابخانه ای منابع مرتبط و محتوای 4 دوره برنامه درسی هدیه های اسمان در بخش تحلیل محتوا و نیز در بخش پیمایشی با توزیع پرسشنامه نظرات معلمان جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS11 با روش های آمار توصیفی مانند جداول فراوانی و درصد و نمودار ستونی و همچنین امار استنباطی شامل آزمون خی دو تجزیه و تحلیل گردید. نتیجه کلی پژوهش در پاسخ به سوال اصلی بیانگر آن است که: محتوای برنامه ی درسی هدیه های آسمان با اهداف اعتقادی دوره ی آموزش ابتدایی مطابقت کامل دارد.
واژه های کلیدی: اهداف اعتقادی، برنامه درسی هدیه های آسمان، محتوا


فصل اول
کلیات پژوهش
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش
1-4- اهداف پژوهش
1-5- سوالات پژوهش
1-6- تعریف واژه ها و اصطلاحات1-1 مقدمه:
کودکان ما ارزشمندترین سرمای? جامعه، ظریف ترین و گرانبهاترین هدیه ای هستند که خداوند به عنوان امانت به ما سپرده است. از وظایف جامعه و دست اندر کاران تعلیم و تربیت کشور اسلامی ایران است که از طریق مطلوب ترین روش ها و انسانی ترین رفتارها، کودکان جامعه را هدایت کنند. در این راستا آموزش و پرورش یکی از راههایی است که می تواند در این راه مؤثر افتد ( پیری عطاء اله، 1375: 2 ).
تعلیم و تربیت روند بروز حقیقت است و چون حقیقت مطلق، خداست، تعلیم و تربیت نیز روند تقرب به خداست و این، معنای رستگاری است. تعلیم و تربیت واقعی، آدمی را به سوی خداوند هدایت می کند و چون برای رستگاری انسان لازم است، بنابراین باید با کیفیتی بسیار معنوی ارائه شود ( وزارت آموزش و پرورش، 1381: 4 ).
پرورش مذهبی در مقایسه با سایر جنبه های پرورشی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا در نظام مبتنی بر نگرش های مذهبی، هدف های دینی به منزله ی چتری هستند که سایر جنبه های پرورشی را نیز در بر می گیرند. در بیان هدف های درسی دینی باید به این امر توجه شود که دین مجموعه ای از دستورهای عملی و اخلاقی، فردی اجتماعی می باشد که لازم است برای پرورشکاران مذهبی و معلمین و دانش آموزان قابل درک و عمل و خالی از هر گونه کلیت و ابهام باشد ( قندیلی، 1372: 4 ).
لازمه وصول به این هدف های کلی و عمیق طراحی برنامه های آموزشی و درسی است. آموزش مذهبی و دینی به خصوص پس از پیروزی انقلاب اسلامی از اهمیت ویژه ای برخوردار گردیده است و در نظام آموزشی، درس دینی مهم ترین وسیله برای آموزش دینی و مذهبی کودکان و نوجوانان این سرزمین
می باشد.
با توجه به اهمیت برنام? درسی و ارتباط آن با کتاب درسی، می توان گفت که در نظام های آموزشی متمرکز، کتاب درسی که آموزش هر موضوع درسی در هر پایه را به عهده دارد، از ابزارهای محوری و پر اهمیت آموزشگاه محسوب می شود. به عبارت دیگر کتاب درسی به عنوان یک رساله یا ابزار آموزشی، در زمین? درس خاصی به کار می رود و محصول یک فرایند تکنولوژیک است که محتوا و ساختارهای برنام? درسی را به شیوه ای که مناسب آموزش و یادگیری باشد تصریح و تفسیر می کند لازم است که تهیه و تألیف آن با توجه به اصول صحیح برنامه ریزی درسی انجام پذیرد.
نکته قابل توجه در تنظیم کتاب درسی، تعیین هدفها است که بیانگر تواناییهایی می باشند که انتظار می رود در پایان یک دوره یا مقطع آموزشی، دانش آموزان به آنها دست یابند. به تناسب هدف ها، محتوا و ابزار و وسایل آموزشی و راهبردهای یاددهی- یادگیری نیز تعیین می گردند. بنابراین عدم توجه به هدف های آموزشی و درسی در تدوین کتاب، تلف شدن استعدادهای بالقوه ای که در دانش آموزان نهفته است و پرورشکاران در صدد کشف و بارور ساختن آنها و هدایت هر کدام در جایگاهی مناسب از نظام فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه می باشند.
در جمهوری اسلامی ایران برای هر مقطع از تحصیل اهدافی تعریف شده است که انتظار می رود فراگیر در پایان دوره تحصیلی به اهداف مورد نظر برسد. از جمله برای آموزش ابتدایی اهداف مختلفی در نظر گرفته شده است که یکی از مهم ترین این اهداف، اهداف اعتقادی است.
در این پژوهش، تلاش خواهد شد که محتوای درس تعلیمات دینی دوره آموزش ابتدایی تحت عنوان هدیه های آسمان از نظر انطباق با اهداف اعتقادی مورد بررسی و تحلیل و ارزیابی قرار گیرد. انشاء ا...


برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 20 ]

[ چهارشنبه 17 آذر 1395 ] 4:51 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]