مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله قارچ شناسي با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله قارچ شناسي با word دارای 88 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله قارچ شناسي با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله قارچ شناسي با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله قارچ شناسي با word :

قارچ شناسی

قارچها مجموعه بسیار وسیعی را حدود یكصد هزار گونه تشكیل می دهند كه از نظر شكل ظاهری و اندازه عده ای فوق العاده متفاوت می باشند. عده ای از اینها ذره بینی و برخی دیگر مانند پلی پور (Polypores) و لیكوپردن بوریستا (lycoperdon borista) بسیار بزرگ هستند. این گروه از موجودات از كوچك و بزرگ دنیایی را تشكیل می دهند كه هر كدام بر حسب طبیعت خود محیط مناسبی را انتخاب می نمایند.

قارچها بر خلاف باكتریها و جلبكهای آبی كه فاقد هسته حقیقی می باشند (protocaryotes) همگی دارای هسته مشخص بوده (eucayotes) این نظر به جلبكهای قرمز سبز گیاهان گلدار و حیوانات نزدیك می‌شوند.قارچها را در طبقه بندی موجودات زنده جزو گیاهان و رده فیتهای بدون كلروفیل به حساب می‌آورند.

تغذیه و طرق زندگی قارچها:
این موجودات به علت فقدان كلروفیل قادر به استفاده از كربن هوا به طریق فتوسنتز نیستند و همواره نسبت به این عنصر هتروتروف (heterotropt) می باشند. این طبیعت هتروتروفی و عدم استقلال موجب می شود كه آنها را به سه گروه:
1-گندروی (saprophytes)
2-انگل (parasites)
3-همزی (symbiotes)
تقسیم می كنند.
قارچهای كلاهدار با زندگی بر روی مواد آلی مرده ساپروفیت نامیده می شوند. گروهی از این قارچهای چتری ممكن است با زندگی صورت انگلی مواد غذایی مورد نیاز خود را از مواد زنده به دست آورند و گروه دیگر حالت اختیاری دارند یعنی می توانند به حالت ساپروفیتی یا پارازیتی زندگی كنند. قارچهای كلاهدار دیگری نیز به صورت همزیستی با گیاهان به سر می برند كه میكرو ریز نامیده می شوند. دو اصلاح (mushroo toadstool) در مورد قارچهای كلاهكدار به كار می رود. قارچهای چتری متعلق به راسته (aphyllophorales & agaricale) از رده بازیدیومیستها است. و گروه خوراكی آنها (mushroom) و قارچهای سمی (toadstool) نامیده می شوند.

زندگی قارچ:
قارچ نوعی گیاه است كه اندام غیر جنسی آن به نام میسیلیوم (mycelium)یا ریسه كه از رشته های نازك میكروسكوپی یا هیف (hyph) تشكیل شده اغلب به چشم نمی آید. آنچه به عنوان قارچ می‌شناسیم یعنی مجموعه كلاهك و پایه دستگاه تولید مثلی این گیاه است مجموعه خاص را كه تولید كننده و نگه دارنده هاگ هستند همینیوم (hymenium) می گویند. هاگ ذره بسیار ریزی است كه كم و بیش گرد بوده و قطر آن از چند هزارم میلیمتر تجاوز نمی كند. هاگ را میتوان بذر قارچ به حساب آورد.
هر میلی گرم هاگ قارچ شامی حدود بیست ملیون ذره را شامل می شود و یك قارچ كامل در طول دوره زندگی خود چندین میلیارد هاگ تولید می كند.
1-بازیدیومیستها: (basidiomycotes) كه هاگهایشان بیرون از زایده های هاگزا (baside) تشكیل می شود.
2-آسكومیستها: (ascomysetes) (شامل موریلها) كه هاگ هایشان در داخل زائده بلندی به نام آسك (asgue) به وجود می آید
ساختمان رویشی قارچها:
تكثیر قارچ به وسیله جوانه های حاصل از میسیلیوم مقاوم و سپور صورت می گیرد. میسیلیوم مقاوم كه شامل رشته های نازك میكروسكوپی یا هیف می باشد اغلب با فراهم شدن شرایط مناسب جوانه ها یی تولید می نمایند و قارچ جدید را به وجود می آورند. این میسیلیوم بیشتر اوقاف و گاهی رنگی بوده در خاك یا تكیه گاه دیگر فرو می رود. از تنیده شدن اسپور كه عضو كامل تكثیر می باشد رشته سازنده میسیلیوم اولیه به در می آید. میسیلیوم اولیه در اثر تكثیر ابتدا میسیلیوم ثانویه یا مقاوم و سپس كارپوفور را تشكیل می دهند.

میسیلیوم و كارپوفور:
وقتی از قارچ سخن گفته می شود مقصود قسمتی از گیاه است كه به چشم دیده می شود یعنی مجموعه (كلاهك + پایه) كه به مصرف می رسد كه به زبان علمی این دو قسمت را مجموعا كارپوفور می گویند كه در واقع میوه گیاه است
خود گیاه یعنی قسمت غیر جنسی آن مجموعه ای از رشته های باریك و به قطر سه هزارم تا ده هزارم میلیمتر است این رشته های در هم رفته را به زبان علمی میسیلیوم یا ریسه و به زبان پرورش دهندگان قارچ مایه می گویند.

میسیلیوم اندام غیر جنسی قارچ است كه موادغذایی را از بستری كه در آن قرار دارد جذب می كند تا رشد كند و اندام تولید مثل می كنند كه گیاهی تولید نماید.
كارپوفور از كلاهك و پایه تشكیل می شود در بیشتر موارد در سطح زیرین كلاهك اندام هایی وجود دارد كه اسپور یا هاگ تولید ممكن است به صورت:
1- تیغه یا لامل (lamelle): خانواده آگاریكاسه كه قارچ شامی را در بر می گیرد.

2- لوله (tube) : قارچهای بولت bolets
3- سیخك (auguillon) : hyclnes
4- چین های ساده: (chanterelles)
5- صاف: شیپور مردگان (trom pettesdelamort)
ساختمان تال

تال قارچها عموما از رشته های باریك و منشعبی به نام میسیلیوم درست می شود كه رشد طولی آنها انتهایی و انشعاباتشان جانبی و نیز انتهایی می باشد. در آسكومیستها و بازیدیومیستها رشته های میسیلیوم عموما واجد جدار عرضی و سلولها دارای یك یا دو یا چند هسته است كه در این صورت به آنها هیف اطلاق می گردد. در هر جدار بین دو سلول یك یا چند سیناپس (synapse) وجود دارد كه سیتوپلاسم دو سلول را به یكدیگر مربوط می سازد. این سلولها چنانچه حاوی یك دیكاریوت یعنی دو هسته مختلف الجنس باشند به نام دیكاریوتیك خوانده می شود. در فیكومیستها (phycomycetes) و زیگومیستها (zygomycetes) به رشته های میسیلیومی كه بدون جدار عرضی هستند سیفوت گفته می شود.

در آسكومیستها و بازیدیومیستها گاهی هیف ها به هم می چسبند و در این صورت توده های كم و بیش متراكمی به نام استرما (stroma) و ریزمرف (rhizomorphe) & (sclerotes) كه اعضا مستقل تولید مثل هستند را تشكیل می دهند.
بسیاری از قارچها مانند (coprinus & bolitius & drosophyles) و غیره كه روی كود حیوانی و تركیبات آلی می رویند رشد و نموشان سریع و دارای میسیلیوم بی دوام می باشند در این قارچها پایه واجد هیف های طویل و كلاً دارای سلول های بی دوام میباشد كه به زودی متلاشی می شوند بعضی گونه ها از قبیل (mucor & rhizopus) در مدت كوتاهی (چند ساعت) رشد و نمو نموده تولید رسپكتال می كنند در این قارچها كه تحولات زیستی به سرعت انجام می گیرد سپورها معمولا دارای سوراخ تنش فراخ هستند و به آسانی تنیده شده رشته میسیلیوم نازك قادر به ایجاد كارپوفور است به وجود می آورند.

روند رشد قارچها:
اگر سرعت رشد یك موجود تك سلولی مثلا باكتری یا مخمر را در یك محیط كشت مایع از زمان مایع زنی تا زمانی كه رشد متوالی آن را تعقیب كنیم چند فاز مختلف را در رشد آنها خواهیم یافت:
1- تاخیر: مرحله ای است كه مایع زنی انجام شده ولی تقسیمات سلولی هنوز شروع نشده است.
2- شتابگیر: هنگامی شروع می شود كه تقسیم سلولی شروع شده و مرحله ای است كه انتقال از مرحله خواب به رشد فعال انجام می شود.

3- تصاعدی: زمانی است كه بیشترین افزایش در تعداد سلول انجام می گیرد كه یك افزایش تصاعدی است
4- كند شدن: كه با كاهش تقسیم سلول تا مرحله بعد مشخص می شود.
5- ثابت: موقعی كه دیگر رشدی انجام نمی گیرد و تعداد سلولهای جدید ایجاد شده دقیقا برابر سلولهایی است كه می میرند
مواد پروتینی:
قسمت عمده ای از ساختمان خشك قارچها را مواد پرتئنی تشكیل می دهد كه وزن آنها در كلاه مخصوصا در همینیوم بیشتر می‌باشند و ما در زیر مقدار این مواد را در یك گونه مقایسه می كنیم.
Boletos scabes: در پایه 29/87 %
در كلاه 40/89 %
در همینیوم 46/98 %
مواد قندی:
در تركیب شیمیایی قارچها گاهی این مواد به مقدار قابل ملاحظه ای یافت می شود. در گونه هایی مانند شامپیون و موریلها موبر و گلوكوز می باشد و مقدار آن 2/76-0/75% وزن تازه قارچ می‌رسد. در بعضی گونه ها مواد قندی از قبیل مانیت نیز به مقدار فراوان می شود.
مواد دیگری كه در قارچها یافت می شود.

چربی: مواد چربی 1-2% وزن قارچها را تشكیل می دهند
رزینها: از جمله اسید رزینیك می باشد كه این ماده را استخراج می نماید و به منظور درمان مسلولین و جلوگیری از تعرق زیاد به كار می رود
اوره: مقدار ان در قارچها در حدود 2/75% می باشد

مواد دیگری چون متیل آمین ها، آلكوئیدها، موسكارین، كولین، اسید اگزالیك و غیره نیز در قارچها یافت می شود.
پیگمانها
قارچها مخصوصا كارپوفور هیمنومیستها اغلب به واسطه وجود پیگمانها به رنگهای مختلف دیده می شوند.
پیگمانها به سه صورت
1- داخل سلولی
2- غشائی
3- بین سلولی

تقسیم می شوند. نوع اول در سپتوپلاسم به صورت دانه های پراكنده و یا مخلوط با آن دیده می شود. نوع دوم رنگهای غشائی اغلب قرمز، قهوه ای ، سیاه زرد یا بنفش مایل به آبی هستند. نوع سوم در حفرات بین هیف ها و یا روی سطح خارجی سلولها جمع می شوند. اغلب پیگمانها در آب و اسید استیك و آمونیاك محلول می باشند.

تشخیص قارچها خوراكی و سمی
بهترین راه تشخیص قارچها سمی و خوراكی همانا به خاطر سپردن صفات ظاهری آنها است چون آمانیتهای كشنده همگی دارای وولو هستند (ولو باقی مانده پوششهای اولیه ای است كه به صورت حلقه روی كارپوفور دیده می شود) بنابر این افرادی كه با خوردن قارچهای جنگلی عادت دارند باید توجه داشته باشند كه اگر قارچهای مورد نظر دارا وولو است و در خوراكی بودنش كاملا مطمئن نیستند از خوردن آن صرفنظر نمایند

.
با توجه به میانگین اوزان به دست آمده از قارچ های تازه حاصل از چندین نمونه كشت داده شده مشاهده می شود كه انواع بسترها با شرایط آماده سازی آنها وزن بستر ها مقدار اسپان. دما رطوبت میزان نور، اندازه هوادهی، زمان كشت، آبیاری و شرایط برداشت یكسان میزان حصول دهی متفاوتی را به خود اختصاص داده اند.

در این تحقیق از طریق مقایسه میانگین اوزان محصول دهی نمونه ها مشخص می گردد كه بستر زیتون بیشترین مقدار را به خود اختصاص داده در حالیكه كمترین میزان در چای مشاهده گردید.
جهت بررسی و دستیابی به این علت برای اینكه بتوان ارتباطی بین بعضی اجزا شیمیایی بسترها و میزان محصول دهی آنها را پیدا كنیم اقدام به تجزیه شیمیایی بسترها نموده و میزان پروتئین C&N خاكستر،

فیبر و درجه اسیدیته و نسبت C/N در هر یك از بسترها تایین نموده بین C/N سوبسترا و میزان بستر دهی آن جلب توجه می نماید. سوبستراهایی كه دارای نسبت C/N حدود 51/32-41/58 می باشند دارای بالاترین باردهی می باشند در صورتی كه با كاهش این نسبت و یا افزایش آن میزان باردهی كاهش یافته است. تاثیرات متفاوت انواع بسترها بر آن باردهی ثابت نموده مخلوط 50:50 ساقه پنبه و كاه و گندم به عنوان سوبسترا محصول دهی را به تنهایی تا حدود 17% افزایش داده است. میسیلیوم قارچ در مجاورت 28% و 280/000 میكروگرم در میلیلیتر رشد می كند. در حقیقت تعادل در نسبت دی اكسید كربن محیط رشد رابطه مستقیم با اندازه كلاهك قارچ دارد.

بعضی از ارقام به نور بسیار حساس بوده و در مراحل اولیه رشد به سطوح نوری پایینتر از 2000 لوكس در ساعت (حدود 185 فوت ) است شدت نور بالای 2000 لوكوس بر ساعت نیز موجب عدم تشكیل اندامهای باردهی اولیه می شود مطالعات نشان می دهد نور بهینه سبب تحرك و تشكیل اندامهای اولیه می شود. علاوه بر این موجب افزایش عملكرد نهایی نیز خواهد شد. ساقه حداكثر رشد را در شرایط نوری 3000 لوكس در ساعت دارد.

قارچ دكمه ای
شكل شناسی قارچ
نام قارچ دكمه ای از شكل ظاهری آن در هنگام جوانی مشتق شده است هر چند كه این مرحله از رشد قارچ پایدار بوده و قارچ در مرحله بلوغ به حالت چتری در می آیند. این قارچ عطر و طعم بسیاری دارد. اندام باردهی كه مشروم نامیده می شود دارای یك ساقه است كه كلاهك پهن چتری شكل به نام پیلوس را نگه می دارد. در سطح زیرین كلاهك تیغه های متعددی وجود دارد كه در هنگام جوانی قارچ با پرده غشائی (Veil) كه از انتهای كلاهك به پایه وصل می شود پوشیده است. قسمتی از این غشا كه پس از پاره شدن آن اطراف ساقه را فرا می گیرد حلقه یا آنلوس نامیده می شود.

خصوصیات قارچ دكمه ای
ساقه: ساقه به صورت مركزی سفید حلقوی (استوانه ای) و محكم است كه پایه آن ضخیمتر می باشد و به تدریج كه بالا می آید باریكتر می شود و ابعاد آن 10-15 و بعضا 30-120 میلیمتر است. در هنگام جوانی قارچ تا زیر حلقه آنالوس قابل رویت است.

كلاهك: كلاهك براحتی از پایه قال تشخیص است رنگ آن سفید، كرم، قهوه ای رنگ تقریبا صاف و نرم در بعضی موارد دارای پولك های كوچك (فلس) است. دارای سطح محدب بوده و در نهایت ممكن است كاملا پهن شود. در ابتدا كاملا سفید است و به تدریج تغییر رنگ داده و قرمز رنگ می شود.
بافت كلاهك گوشتی، تیغه های آزاد باریك پر پشت می باشد كه در ابتدا صورتی رنگ بوده به تدریج كه از سن آنها می گذرد به رنگ قهوه ای در می آیند بازیدها همیشه دارای دو اسپور به رنگ زرد مایل به قهوه ای تا قهوه ای روشن است اسپورها دارای ابعاد 4/5-5/5-7/5 میكرومتر عموما بیضوی و یا گرزی و .. . هستند چنانچه تازه باشند دارای بوی مطبوعی هستند.

مشخصات كلنی در كشت خالص
كلنی بر روی محیط غذایی جامد به صورت شعاعی توسعه یافته و میسیلیوم ها ضمن رشد نهایی انشعابات متعددی نیز تولید می كنند. تلاقی (آناستوموزی) در بین میسیلیوم ها عمل تبادل هسته را امكان پذیر می سازد از نظر شكل ظاهری كلنی تفاوت های زیادی میان سویه های مختلف وجود دارد.

كمپوست
برای پرورش قارچ سفید دكمه ای نیاز به مواد خاصی است تا بتواند ضمن تامین مواد غذایی مورد لزوم قارچ و تولید محصول مناسب امكان رقابت قارچ با سایر میكروارگانیسمها را فراهم آورد.
شیوه های سنتی قارچ خواركی: كود اسبی كومپوست شده مناسبترین بستر قارچ را تشكیل می دهند

بسترها قادر به تامین حدود زیادی از مواد غذایی مورد لزوم قارچ می باشند. به همین دلیل كاربرد وسیع آنها نتیجه بسیار مطلوبی داشت. در حال حاضر از سایر مواد مخصوصا بقایای گیاهی و مواد زائد گلوكوز دار كارخانجات قند، نیشكر، چوب و كاغذ روغن نباتی و غیره برای تهیه كومپوست قارچ در دنیا استفاده می شود و نتایج مطلوبی نیز در بر داشته است.

بعضی مواد و نحوه به عمل آوردن آنها برای كمپوست
مواد اصلی
این مواد عبارت اند از: كاه و كلش گندم همراه با كود اسبی یا بدون آن. در صورت عدم دسترسی به كاه و كلش گندم از ساقه سایر غلات مانند جو

برنج، ذرت با گاس نیشكر و غیره نیز ممكن است استفاده شود. هدف اصلی از مصرف این مواد تامین سلولز همی سلولز و لیگنین مورد نیاز بستر است. این مواد شرایط مطلوبی برای رشد میكروارگانیسم های مفید و شرایط مناسب رشد قارچ در بستر را فراهم می كنند. كاه و كلش برنج و جو به دلیل نرمی با سرعت بیشتر تجزیه می شوند لذا مواد و عناصر غذایی كه در ایجاد شرایط مطلوب در كومپوست نقش اصلی را به عهده دارند زودتر از بستر خارج می شوند. بنابراین افزودن مواد غذایی مورد لزوم در فواصل معین به محیط لازم است.

مكملهای غذایی
این مواد به منظور كمك به تخمیر و بهبود كیفیت كمپوست به آن افزوده می شود و مهمترین آنها عبارتند از: كودهای حیوانی كه بیشتر شامل كود اسبی و كود مرغی است كه كودهای ناپایداری بوده و سریعا تجزیه می شوند میزان ازت در این كودها متفاوت است. كه علاوه بر تامین مواد غذایی در تراكم نهایی حجم كمپوست نیز موثرند. كود گاوی برای كمپوست مناسب نیست.
كربوهیدراتها از مواد غذایی مانند مكملها دانه های تخمیر شده غلات و جوانه های مالت به آسانی به دست می آید.

مواد غذایی كنسانتره
این مواد غالبا در جیره غذایی حیوانات مصرف می شوند و شامل سبوس گندم. سبوس جو و برنج و غلات تخمیر شده و مواد غذایی حاصل از دانه های ذرت، سویا و كنف است. این تركیبات شامل هر دو ماده ازت و كربوهیدرات است و به تدریج قارچ را تامین می كنند. ازت موجود در این مواد ممكن است میزان روغن و سایر عناصر و املاح معدنی موجود در بعضی از مواد كنسانتره روی ارزش غذایی و مواد ذخیره شده در قارچ تاثیر زیادی داشته باشد.

كودهای ازته
ازت موجود در كودهای شیمیایی مانند سولفات آمونیوم. اوره، نیترات كلسیم، آمونیوم و غیره به سرعت آزاد شده و رشد میكروارگانیسمهای موجود در محیط را تسریع می كنند.
املاح معدنی
تركیباتی چون موریات پتاسیم و فسفات كلسیم برای این منظور مصرف می شوند سولفات كلسیم هیدراته و كربنات كلسیم با رسوب كلوئید های محلول در محیط و خنثی كردن چربیها از لزج شدن و به هم چسبیدن كمپوست جلوگیری می كنند.

كاه و كلش گندم
قارچ بر روی ماده زایلز رشد مناسبی دارند نوع دیگری از این كربوهیدرات به نام زایلان در ساقه گندم به وفور یافت می شود. استفاده از كاه و كلش باران نخورده برای رشد قارچ مناسبتر است. كلشهایی كه یك سال از عمر آنها گذشته و رنگهای در براق خود را از دست داده اند در صورتی می توانند استفاده شوند كه هنوز استحكام بافت آنها از بین نرفته باشد تهیه كومپوست فرایندی است میكروبی و نیاز به افزایش فعالیتهای زیست شناختی كنترل شده در تمامی توده كاه و كلش دارد به گونه ای كه بافتهای گیاهی مورد استفاده به طور كامل تحت تاثیر آنزیمهای قارچی و باكتریایی خاص قرار می گیرند.

كود اسبی
كود اسبی كه برای كمپوست مورد استفاده قرار گیرد باید طی فواصل كوتاه به همراه كاه كلش گندم. جو یا برنج كه به عنوان بستر حیوان مصرف می شود جمع آوری گردد. كودی كه با فواصل زمانی زیاد جمع آوری می شود به خوبی تخمیر خواهد شد. كود اسبی باید تركیب یك نواختی از پهن و كاه و كلش آن به خوبی در ادرار اسب خیس خورده باشد. نباید خاكرو به وكود سایر حیوانات با كود اسبی مخلوط باشد.

هدف از تهیه كمپوست
كمپوست سازی برای پرورش قارچ خوراكی سه هدف اساسی را تعقیب می كند.
1- تبدیل كود اسبی و كاه و كلش به موادی كه بیشتر برای رشد قارچ خوراكی مناسب باشد نه برای سایر میكروارگانیسم ها كه وجود انها در محیط اجتناب ناپذیر است.
2- ایجاد محیط مناسب (انتخابی) برای رشد میكروارگانیسمهایی كه به ر شد قارچ خوراكی كمك می كنند بدون این كه مزاحمتی برای آن ایجاد نمایند.

3- درجه حرارت بالایی كه در اثر تخمیر در كمپوست ایجاد می شود باعث از بین رفتن اغلب موجودات مضر می گردد.
در مرحله كمپوست تخمیر سازی كه با انباشتن توده های مرطوب كاه و كلش بر روی هم آغاز می شود در اثر تخمیر هوازی ناشی از فعالیت باكتریها و سایر میكروارگانیسمها به تدریج افزایش می یابد. لذا در سومین روز پس از انباشتن توده كمپوست درجه حرارت مركز توده كمپوست به 70 تا 74 درجه سانتی‌گراد می رسد. بدین ترتیب بر جمعیت میكروارگانیسمها كه شرایط معتدل را می پسندند كاهش می‌یابد.

در این شرایط شدت تخمیر بالا می رود كه به رطوبت (آب) و گاز O نیاز می باشد كه بایست به توده مذكور آب افزوده شده و O رسانده شود كه در اطاقك مربوط با دمیدن هوای تازه به طرف توده و تخلیه هوای آلوده از سقف و در محیط باز با به هم زدن توده و آب پاشی صورت می گیرد كه با بوی بد كمپوست همراه است.

هر توده كمپوست دارای یك لایه خارجی سرد است كه در زیر آن لایه نسبتا گرمی قرار دارد در این لایه سطح قطعات كلش را رشته های سفید مایل به خاكستری قارچهای گرما دوست پوشانده اند. بعد از این لایه منطقه ای است موسوم به مغز كمپوست كه دارای رنگ كم و بیش تیره است.
فرمول بندی كمپوست
یك الگوی استاندارد و ثابت كه قابل تعمیم به سراسر دنیا برای كمپوست وجود ندارد. اغلب دو نوع كمپوست استفاده می شود.

كمپوست طبیعی كه از پهن اسب تهیه می شود و كمپوستهای مصنوعی كه بیشتر از مواد مختلفی مانند مخلوطی كه از كاه و كلش. یك هیدروكربن (سبوس) كود مرغی و كود شیمیایی به دست می آیند.
هدف از فرمول بندی كمپوست: ایجاد تعادل مناسب بین كربن و ازت موجود در كمپوست است میزان ازت موجود در كمپوست در مرحله شروع كمپوست سازی حدود 1/51 % وزن خشك مواد است و نسبت كربن به ازت برابر 1 به 25-30 است C/N.

كمپوست در مراحل آماده سازی (پس از اماده شدن) باید دارای 2-2/3% ازت بوده و نسبت كربن به ازت در كمپوست 1 به 17 باشد.
مخلوط كردن و قالب زنی كمپوست
پس از مخلوط كردن مكملهای غذایی با كمپوست مخلوط حاصل را به صورت یك توده روی هم انباشته می كنند هر قالب كمپوست دارای یك متر عرض و یك متر ارتفاع می باشد كه در این جا طول توده بستگی به مقدار آن دارد این عمل را اصطلاح قالب زنی می گویند

.
مراحل عمل آوری كمپوست
روز اول: خیس كردن مخلوط كردن و انباشتن كمپوست
روز چهارم: اولین زیر و رو كردن یا برگردان و قالب زنی مجدد كمپوست
روز هشتم: دومین قالب زنی
روز دوازدهم: سومین قالب زنی و بر گرداندن توده كمپوست
روز شانزدهم: چهارمین قالب زن كمپوست

روز بیستم: آخرین مرحله زیر و رو كردن كمپوست و پر كردن قفسه های سالنهای پرورش مكملهای ازتی و كربو هیدرات ها را در اولین روز تهیه كمپوست مخلوط می كنند. اما پودر سنگ گچ را معمولا در سومین و چهارمین مرحله زیر و رو كردن كمپوست به مقدار كافی به آن اضافه می كنند.
لازم به توضیح است كه از روش تونل پاستوریزاسیون یا اطاق عمل آوری كمپوست هم برای كوتاه كردن مدت عمل آوری كمپوست استفاده میشود در این سیستم مدت زمان حدود ده روز خواهد بود.

قارچ خوراكی صدفی
قارچ خوراكی صدفی در مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری از رشد مطلوبی برخوردار بوده و در مقایسه با سایر قارچهای خوراكی مثل قارچهای دكمه ای كه در چنین مناطقی محدودیت رشد دارند مناسب تشخیص داده می شوند.

بسیاری از كودهای پلوروتوس بر روی كودهای پوسیده یا در حال پوسیدن و نیز در سطح تمامی چوبهای سخت و بقایای چوبی از جمله خاك و ضایعات كاغذ و بقایای قهوه. پوستها، ساقه ها و برگها، ساقه های سبز، پوست فوز، پنبه، گنجاله پنبه، بقایای آگاو، گنجاله سویا، و بسیاری از لیگنو سلولزی دیگر رشدمی كند. كشت پلوروتوس در كشورهای جنوب شرق آسیا. اروپا و امریكا بسیار رایج است و در طول فصول رشد می توان آن را پرورش داد. اغلب گونه های آن رشد میسیلیومی بالایی داشته و به راحتی مواد سلولزی را قبل از تخمیر تجزیه می كنند و مورد استفاده قرار می دهند لذا قدرت ساپروفیتی بالایی دارند.

قارچهای صدفی حاوی پروتئینهای اصلی و ضروری بوده كه بر اساس وزن خشك قارچ مقدار آن برابر 35-25% است. این قارچها همچنین دارای مقادیر قابل توجهی از اسیدهای آمینه آزاد هستند به علاوه این قارچها مملو از ویتامینهای مفید از جمله B&C می باشند. تفاوتهای موجود در گونه های قارچ صدفی از نظر میزان مواد غذایی به چند عامل بستگی دارد. از جمله مقدار پروتئین قارچ تحت تاثیر نوع ماده موجود در بستر و میزان بستر می باشد.

قارچهای صدفی به رنگهای سفید، خاكستری قهوه ای طلایی و صورتی دیده می شود گونه صدفی Pleasoys palmon كه در دماهای بالا مقاوم بوده و كشت مصنوعی آن به سهولت قابل اجر است از نظر كیفیت طعم گونه P.esnyil بسیار عالی است. گونه صدفی طلایی P.citrncpileat و گونه رنگی صدف صورتی P.diamor رنگ درخشانی دارند.

گونه های زراعی پلوروتوس بیشتر از سایر جنسها شناخته شده اند و معروفترین آنها عبارتند از:
Pleuroyus ostreatas: این قارچ یكی از بهترین گونه های شناخته شده در بین قارچهای صدفی است، در سطح تجاری روی چوب كاه و كلش غلات و سایر بقایای گیاهی كشت داده می شود.
باردهی قارچ در طبیعت كشورهای معتدل: در فصول پاییز و زمستان كه حرارت زیر 16-24 درجه سانتی گراد است صورت می گیرد.

P.florida: این قارچ از لحاظ شكل ظاهری مانند گونه ارستراتوس می باشد ولی كمی كوچكتر است این قارچ نسبت به گونه صدف درختی محصول بیشتری می دهد و قادر است شرایط حرارتی بالا را تحمل كند و مخصوص مناطق گرمسیری می باشد.
P.ergagil: این قارچ به طور طبیعی در جنوب اروپا، مناطق مركزی آسیا و آفرقیای جنوی رشد می كند و به صورت انگل روی ریشه بعضی از گیاهان خانواده چتریان رشد می كند كه بوی و دلپذیر و كیفیت مناسب آن را در ردیف مرغوبترین گونه های پلوروتوس قرار داده است.

گونه های دیگر پلوروتوس:
P.Cystidision: كه دارای بوی تند می باشد:
P.sapidas: شبیه قارچ صدفی درختی است كه اسپورهای آن به رنگ بنفش است در صورتی كه اسپورهای P.sapidas سفید رنگ می باشد.

P.sajor-laju: نیاز حرارتی بستگی به نوع قارچ مورد پرورش دارد گونه استراتوس سرما دوست بوده و دمای 16 درجه سانتی گراد ولی گونه فلوراید 25 درجه سانتی گراد و این گونه 22 تا 28 درجه سانتی گراد نیاز دارد.
از بین گونه های فوق قارچ صدفی درختی را P.ostneatas تشریح می كنیم.

این قارچ روی تعداد زیادی از مواد سلولزی قادر به رشد است. با شناسایی تعداد زیادی از نژاد این قارچ همه آنها به آسانی كشت می شوند. بعضی از نژادها تولی دانه های درشت می كشد.
كلاهك در ابتدا میزان تعدب آن به تدرج میزان تحدب آن كاهش یافته و در نهایت پهن می شود. قطر كلاهك كه بیش از 5 تا 20 سانتی متر می رند. رنگ آنها در ابتدا سفید بوده و سپس از سفید به زرد كمرنگ، زرد پر رنگ و در انتها به رنگ قهوه ای سوخته در می آید. كلاهك به ندرت به رنگ های خاكستری و قهوه ای متمایل به خاكستری دیده می شود سطح كلاهك یكنواخت، مواج و شبیه صدف است.

رنگ ارقام تحت تاثیر نژاد و حرارت محیط (كم و زیاد) می شود. ساقه به صورت نامتقارن و فیبر مركزی به كلاهك متصل می شود. بافت كلاهك نازك و در بعضی ارقام كلاهكها به صورت خرثه ای در بعضی به صورت منفرد است.
خصوصیات میسلیوم
میسیلوم قارچ سفید رنگ و به صورت شعاعی رشد می كند. مدت كوتاهی پس از رشد بر روی محیط كشت میسیلومهای هوایی زیادی تولید كرده و كلنی پنبه ای شكل می شود. در این مرحله میسیلوم ها به هم می چسبند و یا در هم پیچ خورده و یك توده ضخیم میسیلوم را به وجود می آورد. میسیلوم های مسن اغلب تولید قطره های زرد رنگی می كنند كه برای نماتدها سمی است. میسیلوم قارچ با طعم شیرین و بوی مطبوع شبیه به بوی بادام دارد.

پارامترهای رشد قارچ P.ostreatus
پارامترهای رشد پنبه دوانی بذر تشكیل گرمای اولیه قارچ تشكیل اندام باردهی قارچ
درجه حرارت نگه داری 24
10-6/15
10-20
رطوبت نسبی 85-95% 95-100% 85-90%
طول دوده به دوز 12-21 3-5 4-7
میزان گاز كربنیك 5000-20000 كمتر از 100 كمتر از 100

تعویض هوای تازه 1 بار در ساعت 4 تا 8 بار در ساعت 4 تا 8 بار در ساعت
نیاز فوری ندارد 1000 تا 2000 لوكیل در ساعت 1000 تا 2000 لوكیل در ساعت
نكات مهم در مورد برداشت:
قارچها بهتر است هنگامی كه جوان هستند برداشت شوند. برداشت به صورت خوشه ای بر حالت منفرد و ارجحیت دارند. پس از اینكه قارچ به سن بلوغ رسید اسپور زیادی تولید كرده و قدرت و ضریب نگهداری آن به شدت پایین آمده و به سرعت رو به زوال می رود. در هنگام برداشت كارگران باید از ماسكهای مناسب استفاده كند. زیرا تنفس اسپورهای قارچ ممكن است خطرناك بوده و موجب آلرژی شوند.

كلاهك قارچ در موقع برداشت باید فاقد رطوبت باشد. پس از برداشت نیز باید قارچ بلافاصله در حرارت یك یا دو درجه سانتی گراد سرد شود و سپس در ظروف مناسب بسته بندی شوند.
تهیه بستر كشت:
اكثر بقایای گیاهی سلولز دار از قبیل كاه و كلش غلات ساقه های ذرت، تفاله نیشكر، برگ های موز، ساقه های كاذب و بقایای گیاهان كاغذهای زائد، مواد زائد پنبه و غیره می توان برای تهیه بستر قارچ مورد استفاده قرار داد ولی رایج ترین بستر كشت بایستی كاه و كلش غلات را در اندازه 7-5 سانتی متر فرو كرده و در صورتیكه حجم كاه و كلش كم باشد و كاملا خشك باشد می تواند آن را به مدت 1 تا 5 ساعت خیساند و به طوری كه با قرار دادن جسم سنگین تمام سطح آن ها در آب فرو می رود در صورتیكه از كاه و كلش تازه استفاده می شود و كاملا خشك شده نیاز به مرحله خیساندن نیست.

در این مرحله كاه و كش را در كیسه های (گوی) پلاستیكی یه كنفی ریخته در داخل دیگ های پخت یا بشكه كه به راحتی در آب جوش غوطه ور شود قرار می دهیم. مدت زمان جوشاندن 5/1 تا 2 ساعت خواهد بود كه تا پاستوریزاسیون كمپوست كاملا انجام گیرد. كیسه را از آب جوش خارج كرده آنها را به صورت آویزان نگه داشته كه آب اضافی آنها خارج شود.

اتاق تلقیح:
این اتاق به منظور آماده سازی كمپوست ها و تلقیح مورد استفاده قرار می گیرد كه دو مرحله ریشه دوانی و رویش در اتاق تاریك رخ می دهد. قبل از انجام عملیات فوق اتاق مذكور را بافرمالین یا بخار ضد عفونی كرده تا در محیط كاملا سترون عملیات تلقیح انجام گیرد معمولا به ازای هر 10 كیلوگرم ماده آمده شده 250 گرم اسپان اضافه می كنیم دمای بستر كشت در زمان تلقیح بیشتر از 25 درجه سانتی گراد نباشد. كمپوست در این اتاق به مدت 12 تا 14 روز می ماند تا میسیلوم قارچ بستر خرد را كاملا بپوشاند در شرایط كاملا تاریكی.

روش كشت:
كشت در قفسه های فلزی:
در این روش قفسه های ایجاد شده كه دارای چهار چوب بوده و بین چهارچوب تور فلزی كشیده و به میله های اطراف محكم می كنیم. بعد از آماده شدن محل كشت كمپوست را بر روی آن پهن كرده و مقداری اسپان به آن می افزاییم این عمل تا رسیدن به 45 سانتی متر ادامه می یابد.
كشت در داخل جعبه چوبی:
مواد اولیه تهیه شده به هر یك از دو روش را در داخل جعبه به صورت لایه به لایه كه بین دو لایه كمی اسپان 15 روزه ریخته روی هم انباشته می كنیم و پس از پر كردن جعبه آنرا با پلاستیك پوشانده و در اتاق مخصوص می گذاریم. هر سه روز یكبار كمی آب بر روی آن اسپری می كنیم تا میسیلوم تمام جعبه را بپوشاند پس از تكمیل شدن رشد میسیلوم در داخل جعبه كه تقریبا 20 روز به طول می انجامد آنرا از جعبه خارج كرده و در گوشه ای می گذاریم و روزی 2 بار آنرا به وسیله آبپاشی مرطوب می كنیم تا شروع به محصول دهی كنند

كشت در كیسه پلاستیكی:
اندازه كیسه های پلاستیكی 25×18 اینچ یا كیسه های 80×40 سانتی می باشد.
در این روش كیسه های پلی اتیلن را در ابتدا در داخل آب گرم گذاشته تا آلودگی سطحی آن از بین برود سپس در شرایط تقریبا آسپتیك و به صورت یكنواخت مواد آماده شود را با اسپان به صورت یكنواخت مخلوط كرده و محتوی داخل كیسه را كمی فشرده

تا بین اسپان و بستر فضای خالی بسته نماند و سپس كمی آب بر روی آن اضافه می كنیم تا تقریبا رطوبت 75% در داخل كیسه ایجاد شود. سپس درب كیسه را با نایلون بستر و كیسه را در جای مناسبی از اتاق نگه داری نموده و پس از گذراندن 3-2 روز تعدادی سوراخ در سطح كیسه ای پلاستیكی حاوی مواد كشت داده شده ایجاد كرده تا بین محیط داخل كیسه تبادل اكسیژن و دی اكسید كربن صورت پذیرد. محل سوراخ ها را توسط پنبه آغشته به ملاتونین 1/0 درصد ضد عفونی كرده تا از ورود مگس كه توسط محتوای كیسه جذب می شود جلوگیری می شود.

روش استوانه ای: جهت بهبود بخشیدن به هوا دهی و بهره گیری از كل بستر كشت از روش استوانه استفاده می كنیم. برای این منظور به روی پایه های فلزی كه آنرا صفحه توری می پوشانده ستونی از جنس پلیكا در مركز آن به صورت عمودی قرار داده می شود. قبل از كشت پایه فلزی را قیر اندود نموده تا از زنگ زدگی آن جلوگیری به عمل آیه برای كشت روی این ستون ابتدا كیسه پلاستیكی هم قطر پایه و بلندی ستون روی اسكلت پایه كشیده وبستر كشت با روش لایه به لایه به وسیله اسپان تلقیح می شود. بعد از سفید شدن بستر پلاستیك را از ستون بریده و جدا می كنیم و همزمان آبیاری با روش اسپری كردن آغاز می شود و متعاقب آن بعد از حدود دوهفته اندامهای باردهی و پس از آن میوه قارچ ظاهر می شود.

نكاتی دیگر در خصوص برداشت محصول:
برای حفظ طعم و مزه و طبل لنگرودی پی از برداشت از دادن آب یك روز قبل از برداشت خودداری كرده و مناسب ترین زمانی برداشت وقتی است كه قطر قارچ بین 14 تا 10 سانتی متر باشد و لبه های آن به طرف پایین برگشته باشد.
چین اول قارچ ها حدود 18 روز پس از تقلیح بر روی بستر ظاهر و اولین چین از حدود 24 تا 26 روز برداشت می شود چین دوم 7 تا 10 روز پس از برداشت چین اولیه اتفاق می افتد كه تا سه چین معمولا قابل برداشت است.

كشت اسپور:
در دو طرف تیغه های لاملا در بخش همینیوم تعداد بسیار زیادی اسپور تولید می شود.
اسپورها بسیار ریز بوده و با چشم غیر مصلح دیده نمی شوند. توده اسپور به رنگ قهوه ای مایل به ارغوانی است برای تعیین نقش اسپور Sporeprixt پایه كلاهك را قطع كرده و آن را از سمتی كه تیغه ها قرار گرفته چندین ساعت روی صفحه سفید كاغذ قرار می‌دهیم. معمولا یك اسپور به تنهایی جوانه نمی زند ولی می توان آن را برای جوانه زنی و ایجاد میسلیوم تحریك كرد. بهترین جوانه زنی اسپورها در درجه حرارت 22 تا 25 درجه سانتی گراد و دامنه PH 6 تا 7 است

. معمولا در PH كمتر از 3 و بالاتر از 9 متوقف می شود و غلظت بالای گاز كربنیك و بیش از 2%) ممانعت از جوانه زنی می كند.
اسپورهای تهیه شده (جمع آوری شده) در صورت عدم آلودگی و یا ضد عفونی به كمك كلروفورم براحتی روی محیطهای كشت غذایی مانند عصاره مالت – جوانه می زنند میسیلوم حاصل از جوانه زنی اسپورها تا به لوله های آزمایش حاوی محیط كشت مناسب آگار دار منتقل می شوند سپس در انكوباتو در حرارت 1 24 درجه سانتی گراد نگهداری می شود كشت خالص تهیه شده با این روش برای تهیه بذر قارچ مورد استفاده قرار می گیرد.

و تا این مرحله مایه قارچ تهیه گردید.
دانه هایی كه به این شكل اماده شده اند را در شیشه شیر نیم لیتری یا كیسه های پلاستیكی از جنس پلی پروپلین بریزید در هر كیسه یا شیشه 250 تا 30 گرم گندم جوشیده و پس از گذشتتن در پوش پنبه ای آنها را در اتوكلاو حرارت 121 درجه سانتی گراد به مدت 20 ساعت استریل كنید. پس از استریل مواد باید دارای PH 5/6 تا 7/6 باشد شیشه های حاوی دانه گندم در محیط تاریك با حرارت 22 تا 24 درجه سانتی گراد نگهداری می كنید. پس از حدود دو هفته میسیلوم قارچ سطح دانه ها را پوشانده و به طور آماده می شود برای این منظور می توان از سایر دانه های فلات مانند جو، ارزن و غیره استفاده كرد.

ج: تهیه بذر قارچ با استفاده از پولیت Perlite spacon
پرلیت ماده ای است كه در هزار درجه سانتی گراد افزایش حجم پیدا می كند مواد لازم برای تهیه اسپان عبارتند از پرلیت (1450 گرم)، سبوس گندم (1650 گرم)، سولفات كلیسم (200 گرم) كربنات كلسیم (50 گرم) و آب (665 گرم) پس از مخلوط كرده این مواد را داخل شیشه های نیم لیتری ریخته و استریل می كند در اینجا نیز روش كار مانند آنچه در مورد غلات گفته شده می باشد. اسپان تولید شده به راحتی از هم پاشیده به نسبت ارزان تمام می شود. علاوه بر این مدت زمان زیادی قابل نگهداری است.

الف: تهیه بذر قارچ باكرداسبی
برای این منظور از كود اسبی كمپوست شده كه بعد از شستشو به منظور خارج كردن مواد كه مانع رشد میسیلوم قارچ می شود آب اضافی كمپوست گرفته شده بعد از این مرحله 60% رطوبت باقی خواهد ماند مواد به دست آمده را در شیشه های نیم لیتری شیر یا كیسه های پلاستیكی از پلی پروپیلن ریخته و كمی آب را متراكم می كنیم در شیشه ها یا كیسه های پلاستیكی با در پوش پنبه ای بسته شده در حرارت 120 درجه سانتی گراد به مدت 2 ساعت در اتوكلاو استریل می شوند.

پس از سرد شدن محیط با استفاده از كشتهای خالص قارچ مایه زنی شده و در محیط مناسب حرارت 22 تا 24 درجه سانتی گراد در تاریكی نگهداری می شوند قارچ دو هفته بعد از مایه زنی رشد كرده بذر قارچ آماده استفاده می شود. بذری كه به این شكل آماده می شود می تواند به عنوان ماده تقلیح (نسل اول) برای شیشه ها یا كیسه های پلاستیكی جدید نیز مورد استفاده قرار گیرد
(نسل دوم)
ب: تهیه بذر قارچ با استفاده از بذر غلات
10 كیلوگرم گندم را به مدت 15 دقیقه در 15 لیتر آب بجوشانید شعله را خاموش كرده اجازه بدهید دانه های گندم 15 دقیقه دیگر در آب جوش باقی بماند دانه گندم بدین ترتیب كاملا نرم می شود بعد از آبگیری كامل آنها را در یك سطح پهن كرده تا آب سطحی دانه‌ها تبخیر شود. به دانه های سرد شده مقدار 120 گرم سولفات كلیسم هیدراته و 30 گرم كربنات كلسیم اضافه كرده خوب آنها را مخلوط كنید. سولفات كلسیم از بر هم چسبیدن دانه ها جلوگیی می كند و كربنات كلسیم PH مناسب مخلوط را تامین می كند.
آفات و بیماریهای قارچ خوراكی

بیماریهای قارچی
1- بیماری و رنیسلیون (جوش خشك)
این بیماری به وسیله گونه های و رتیسلیوم

علایم مشخصه این بیماری ظهور نقاط آب سوخته در روی كلاهك قارچ و تبدیل آنها به لكه هایی به رنگ قهوه ای مایل خاكستری است. چنانچه آلودگی در مراحل اولیه رشد قارچ به صورت گیرد باعث بد شكلی كلاهك شده علاوه بر این ممكن است قارچهای سایر وضعیت دیگر مانند كپك سفید خاكستری رنگ نیز با رشد بر روی لكه های ایجاد شده در روی كلاهك قارچ خسار را افزایش دهند.
منابع اصلی آلودگی اولیه را بقایای كمپوست اطراف سالنها و یا اسپور موجود در فضای سالن محل رشد و پرورش قارچ، تشكیل می دهند اندامها آلوده كننده قارچ انگل ممكن است به وسیله ترشحات آب آبیاری روی كلاهك قارچ قرار گرفته و به وسیله مگسها و حشرات دیگر به سایر نقاط بستر منتقل شود.

رشد و نمو این بیماری در حرارتهای بالاتر از 28 درجه سانتی گراد بهتر است تهویه نامناسب (كم) و رطوبت نسبی بالا، توسعه بیماری را افزایش میدهد به منظور جلوگیری از آلودگی قارچهای سالم باید بلافاصله بعد از چیدن قارچهای آلوده از بین برد ضمن رعایت كامل بهداشت زراعی در صورت مشاهده بیماری در بستر ما حرارت سالن به كمتر 14 درجه سانتی گراد كاهش داده شود.
2-سفیدك یا بیماری تار عنكبوتی
این بیماری به وسیله claclobotryum dendroldcl به وجود می آید میسیلوم قارچ به صورت پوشش روش سفید رنگ ابریشمی و یا سفید متمایل به گرم روی سطح خاك پوششی بسترها را می پوشاند عمده ترین منبع آلودگی اولیه این بیماری خاك پوششی است بنابراین پاستوریزاسیون دقیق خاك پوششی بسیار ضروری است.

خاك پوششی و نقاط آلوده باید به وسیله فرمالین 15 درصد ضد عفونی شود.
3-بیماری حباب تر
این بیماری به وسیله بیمارگری به نام mycogone perniclosa ایجاد می شود.
علایم بیماری روی قارچ خوراكی توسعه بافت مضمعمل شده بر روی اندام باردهی می باشد كه در ابتدا سفید رنگ و پنبه ای بوده و با گذشت زمان به رنگ قهوه ای در می آید علاوه بر علائم ناشی از تخریب بافت آسیب دیده یك توده كركی سفید رنگ از میسیلوم قارچ ابتدا سطح محل آسیب دیده و سپس كل سطح كلاهك قارچ را می پوشاند كنترل موارد بهداشتی از جمله بهترین راه حل‌ها می باشد در ضمن خسارت ناشی از این بیماری معمولا چندان نمی باشد.

5-قارچهای هرز (رقیب)
گروه زیادی از قارچهای هیفوسیت كه در اصلاح كپك نامیده می شوند بر روی بسترهای قارچ مشاهده می شوند. عمدتا به نام قارچهای رقیب یا قارچها هرز نامیده شده اند این قارچها از نظر سرعت جذب مواد غذایی و قدرت تطبیق با شرایط اكولوژیكی بر قارچ خوراكی، برتری داشته و می توانند بدون تاثیر آنتی كونیتی بر روی قارچ خوراكی، به سرعت در روی بستر مستقر شده و یا این كه مستقیما از رشد میسیلوم قارچ خوراكی جلوگیری كنند در جذب مواد غذایی با آن رقابت نموده و در نتیجه محصول را به طور غیر مستقیم كاهش دهد

مهمترین قارچ های هرز به شرح ذیل:
الف: كپك قهوه ای كه به وسیله قارچ papu;aspora bssina به وجود می آید.
ابتدا میسیلوم قارچ به صورت توده سفید رنگ بر روی خاك پوششی و كمپوست بسترها دیده می شود. پس از مدتی اسپورزایی كرده و رنگ قهوه ای پیدا می كند.
ب: كپكهای سبز و آبی این كپكها عمدتا به وسیله قارچ Trichoderma viride و بعضی از گونه های Penicillum و Aspergilus به وجود می آیند. در نقاط آلوده كلنی سبز رنگ قارچ همراه با حاشیه سفید رنگ روی بسترها به خصوص در نقاطی كه مواد آلی كاملا تجزیه نشده باشند. دیده می شوند این كپك ها با ترشح مواد سمی از تولید قارچ خوراكی در نقاط آلوده جلوگیری می كنند.
پیشنهادات جهت كنترل اپیدمی بیماری كپك سبز

رعایت دقیق نكات بهداشتی در كنترل موفقیت آمیز بیشتر بیماریها و آفات، از مهمترین روشهای كنترل است كه تمام روشهای موجود و لازم را برای كاهش بروز بیماری ها مختلف در بر می گیرد. هدف از اجرای هر گونه اقدام بهداشتی باید در راستای مواد زیر باشد:
1-جلوگیری از ورود عامل بیماری یا آفت در چرخه تولید
2-حذف عامل بیماری یا حداقل ضد عفونی كردن محیط كار
3-حذف كامل و نابودی عامل بیماری در انتهای پروسه تولید

با توجه به اهمیت زیاد و اقدامات بهداشتی توصیه موارد ذیل ضروری است:
1- قرار داشتن محل واحدهای پرورش قارچ در منطقه كه امكان آلودگی به وسیله برخی تركیبات شیمیایی وجود نداشته باشد. در ضمن هوای محل عاری از تركیبات سمی و آلوده كننده باشد.
2- كف سالنها تولید كمپوست باید سیمانكاری و كاشیكاری شده و مسقف باشد
3- مواد اولیه برای تهیه كمپوست باید كاملا تازه و با نسبت صحیحی با هم مخلوط شده باشد
4- پاستوریزاسیون و مراحل آماده سازی كمپوست باید در تمام طور دوره آمده سازی در درجه حرارت بهینه انجام شوند در طی این مراحل كمپوست نباید شرایط لازم برای رشد و گسترش عامل بیماریزا را كسب كند.

5- كارگران كه در محوطه تهیه كمپوست مشمول به كار می باشند بدون تعویض كفشها و لباس از ورود به سالنها تلقیح بذر و سایر سالنها پرورش خودداری كنند.
6- اسپان و بذر مورد استفاده در تلقیح بایستی كاملا تازه و عاری از آلودگی باشد.
7- شستن و ضد عفونی كردن تمام وسایل لازم در فرآیند تلقیح بذر و اسپان محل ضروری است.
8- مخلوط خاك پوششی باید به طور صحیح در حرارت است 60 تا 65 درجه سانتی گراد به مدت 5 تا 6 ساعت پاستوریزه شود

9- افرادی كه برای برداشت محصول وارد سالن های كشت می شوند باید از لباس كار و دستكشهای كاملا تمیز استفاده كنند
10-بقایای حاصل از برداشت محصول قبل باید كاملا جمع آوری و از سالنهای خارج شوند.
11-در آب آبیاری بهتر است از كلر به میزان 150 میكروگرم در میلی لیتر برای جلوگیری از بروز بیماریهای باكتریایی استفاده شود.

12-كیسه های آلوده را به سرعت از سالنها خارج كرد یا بخشهای آلوده با فرمالین دو درصد تیمار كنیم تا (ضد عفونی) شود.
13-كیسه های پر شده از كمپوست باید كاملا بسته باقی بمانند تا از امكان آلودگی طی جابجایی جلوگیری شود.
14-كمپوست باقی مانده را نباید در نزدیكی سالنها پرورش قرار داد.
از روشهای دیگر كنترل بیماری كپك سبز می توان كاه

[ بازدید : 34 ]

[ دوشنبه 25 بهمن 1395 ] 6:55 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]