مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله بررسي ساختار سازماني و راهكارهاي بهبود آن در نيروگاه نيشابور با word


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله بررسي ساختار سازماني و راهكارهاي بهبود آن در نيروگاه نيشابور با word دارای 100 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله بررسي ساختار سازماني و راهكارهاي بهبود آن در نيروگاه نيشابور با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله بررسي ساختار سازماني و راهكارهاي بهبود آن در نيروگاه نيشابور با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله بررسي ساختار سازماني و راهكارهاي بهبود آن در نيروگاه نيشابور با word :

بررسی ساختار سازمانی و راهكارهای بهبود آن در نیروگاه نیشابور

مقدمه :
هنگامی كه افراد برای اتمام وظائفی یا در جهت تاُمین هدف یا اهدافی مشترك با یكدیگر روابط متعادل بر قرار كنند سازمان بوجود می آید .
مطالعه در باره نظریه های سازمانی ، رفتار سازمانی و سایر خصوصیات یك سازمان موجب می شود تا به میزان اثر بخشی سازمان تحت نظر خود تاُثیرگذار شود .

چالش های سازمانها در قرن بیست و یكم با چالشهای سازمانها در سالهای گذشته متفاوت هستند . برخی از چالشها درون سازمان و بعضی از محدوده جغرافیایی محیط داخل وخارج كشور و استان و شهر و برخی از چالشهای سازمان از رقابت های جهانی ن

اشی می شود .
سازمان برای گذر از چالشها یك اقدام مشترك را باید انجام دهد وآن بهره جستی از صحنه رقابت ، بكارگیری استراتژی های برتر ، ایجاد روابط نوین با كاركنان ، ایجاد ساختار مناسب ، همكاری با نیروی كار نا همگون ، رعایت اصول اخلاقی و اعتقادی و مسئولیتهای اجتماعی می باشد .
امروزه سازمانها و انسانهای مشغول بكار در سازمانها هردوبسیار پیچیده می باشند و شبكه روابط و ساختارهایی كه ناشی از تقابل انسان و سازمان است به قدری پیچیده و درهم تنیده است كه جز با تئوری شناخت آن ممكن نیست .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 17

(( تئوری سازمانی بستر نظریات ، افكار و اندیشه های مربوط به مدیریت و رویدادهای سازمانی است . این نظریات ، افكار و اندیشه ها در خلاُ نرسته اند ، بلكه هموا

ره به صورت دو جریان مستمر از دو منشاُ اساسی سر چشمه گرفته اند .
1- از دقت نظرها ، برداشتها و آموخته های مستقیم از عملیات ، رویدادها و رفتارهای جاری در حیات واقعی و عینی و انواع سازمانها یا بطور خلاصه از صحنه های ع

ملی یا جریان مستمر اندوخته های تجربی مدیران .
2-از پژوهش ها ، تجزیه و تحلیل و ریشه یابی مسائل و مشكلات و بالاخره طبقه بندی ، الگوسازی و تعبیر وتفسیر آنها در دو اثر آكادمیكی و دانشگاهی یا جریان مستمر نظری ، تلاقی این دو جریان مستمر ، سازمان رابه دو صورت موضوع و پدیده ای در آورده است كه تعریف ، تبیین و توضیح آن تئوری پردازی را ایجاد نموده و حاصل این تئوری ها ، تئوری سازمانی را خلق كرده است . ))
1-2-سازمان چیست ؟
سازمان پدیده ای اجتماعی به شمار می آید كه بطور آگاها

نه هماهنگ شده و دارای حدود و ثغور نسبتا”مشخصی بوده وبرای تحقق هدف یا اهدافی ، بر اساس یك سلسله مبانی دائمی فعالیت می كند . عبارت “”به صورت آگاهانه هماهنگ شده “” دلالت بر مدیریت دارد و “” پدیده اجتماعی “” دال بر این م

عنی است كه سازمان ازافراد یاگروههایی كه با هم در تعاملند تشكیل شده است ( 1 ) و می توان گفت :
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 18

سازمان یك سیستم است . این سیستم ها باز هستند و برای بقاء و ادامه حیات باید خود را بامحیط وفق دهند . ( 2 )
سازمان ازافرادورابطه ای كه بایكدیگردارند تشكیل می شود.هنگام

ی كه افرادبرای انجام وظائفی ضروری درجهت تاُمین هدفهابایكدیگرروابط متقابل برقرارمی كنند،سازمان بوجودمیآید .( 3 )
یك سازمان مرزهای نسبتا” مشخصی دارد . این مرزها به مرور زمان می توانند تغییر كنند و ممكن است كاملا”روشن وواضح نباشند . ( 4 )
بسیاری از سازمانهای كنونی در تلاشند تا در سطح افقی كاره

ا را هماهنگ تر نمایند . لذا مرزهای بین دوایر و سازمانها از انعطاف پذیری بیشتری برخوردار شده و آنگاه یك سازمان باید در برابر تغییرات محیط خارجی با سرعت بیشتری اقدام نماید . مرز سازمان گسترده تر می شود و به صورت یك مانع بر سر راه اقدامات سازمان قرار نمی گیرد . ( 5 )
می توان گفت سازمانها برای انجام امور بوجود آمده اند . این امور یا فعا

لیتها ، همان اهدافند ، كه دستیابی به آنها توسط یك فرد به تنهایی ، امكان پذیر نیست ، یا اگر هم بوسیله یك فرد قابل حصول باشد ، حصول آن از طریق سازمان ، اثر بخش تر است .
در عین حال ، لازم نیست كه همه اعضاء سازمان ، اهداف را كاملا” بپذیرند . در واقع نوعی توافق عمومی بارسالت سازمان كفایت می كند .
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 19
تعریفی كه از سازمان ارائه گردید ، لزوم هماهنگی رسمی تعام

لی اعضاء رامشخص می كند . ساختارسازمان تصریح می كند كه وظائف ، چگونه تخصیص داده شوند ، چه شخصی به چه كسی گزارش دهدوسازوكارهای هماهنگی رسمی وهمچنین الگوهای تعاملی سازمانی كه بایدرعایت شوند كدامند ؟
ساختاررامیتوان به عنوان یكی ازاجزاء سازمان كه ازعنصرپیچیدگی ، رسمیت وتمركزتشكیل شده تعریف نمود .
پیچیدگی ، به حدود تفكیك درون سازمان و میزان تخصص گرایی ، تقسیم كار و تعداد سطوح در سلسله مراتب سازمان اشاره دارد و حد و حدودی را كه واحدهای سازمانی از لحاظ جغرافیایی پراكنده شده اند را نیزتصریح می كند . البته پیچیدگی یك اصطلاح نسبی است .
رسمیت ، حدی كه یك سازمان برای جهت دهی رفتار كاركنانش ، به قوانین ، مقررات ورویه ها متكی است . ( 6 )
رسمی بودن یك سازمان به اسناد ومداركی اطلاق می شودكه درسازمان وجوددارد . دراین اسناد روش ها ،شرح وظائف ،مقررات وسیاست هایی راكه سازمان بایدرعایت واجرانمایدنوشته شده است .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 20

این اسنادنشان دهنده نوع رفتار و فعالیتهاست و اغلب رسمی بودن یك سازمان را از طریق شمارش تعداد صفحات اسناد موجود در سازمان تعیین می كنند .

تمركز ، در سلسله مراتب اختیارات ، متمركز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود كه قدرت تصمیم گیری دارد . هنگامی كه تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته شود ، آن

سازمان را متمركز می نامند . هنگامی كه تصمیم گیریهابه سطوح پائینترسازمان تفویض شود ، می گویندكه سازمان غیرمتمركزاست . ( 7 )

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 21

3-2-طرح سازمان چیست ؟
طرح سازمان بر جنبه مدیریت تئوری سازمان تاُكید دارد . طر

ح سازمان به نحوه ساخت و تغییر ساختار ، برای تحقق اهداف سازمانی اشاره می كند .
ساختن یا تغییر دادن یك سازمان ، بی شباهت به ساختن یا تغییر نقشه یك ساختمان نیست ، هر دو بایك هدف نهائی آغاز می شوند . سپس طراح برای تحق

ق آن هدف وسایل یا

نقشه ای تدارك می بیند . در بنا نمودن یك ساختمان ، طرح مورد نظر یك نقشه ساختمانی دقیق بوده كه بر اساس آن ساختمان بنا نهاده می شود . در ساختن یك ساختار ، آنچه مورد استفاده قرار می گیرد نقشه یا سند مشابه ای است كه نمودار سازمانی نام دارد .
4-2-تئوری سازمانی چیست ؟
تئوری سازمانی رشته ای است كه ساختار و طراحی سازمان را مورد مطالعه قرار می دهد . تئوری سازمان به هر دو جنبه تشریحی و تجویزی این رشته می پرداخته و تشریح می كند كه سازمانها ، واقعا”چگونه ساختارمند می شوند و همچنین پیشنهاداتی راجع به اینكه چگونه می توان سازمانها را طوری بنا نمود كه اثر بخشی آنها افزایش یابد ، ارائه میدهد .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 22

5-2-تئوری رفتار سازمانی چیست ؟
رفتار سازمانی ، دیدگاهی خرد نسبت به مسائل داشته و برافراد و گروههای كوچك تاُكید دارد . بررفتار درون سازمان ها ، عملكرد افراد ، كاركنان و متغیرهای نگرشی نظیر بهره وری كاركنان ، غیبت در كار ، جابجائی در كار ورضامندی شغلی بیشتر ، متمركز است . موضوعات رفتار فردی كه در رفتار سازمانی مورد بررسی قرار می گیرند ، شامل : ادراك ، ارزشها ، یادگیری ، انگیزش و شخصیت است ، موضوعات رفتار گروهی كه رفتار سازمانی بر آن تاُكید می ورزد عبارتند از : نقشها ، موقعیت افراد در سازمان ، رهبری ، قدرت ، ارتباطات و تعارض .

در قبال رفتار سازمانی ، تئوری سازمان دیدگاهی نسبت به مسائل سازمانی دارد . ( 8 )
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 23

6-2-اركان سازمان :
سازمانها به طور وسیعی متفاوت و پیچیده اند ، بنابراین مفید به نظر می رسدكه مطالعه خودرا با مدل ساده ای كه توجه ما را به ویژگی های اساسی سازمان معطوف می دارد ،شروع كنیم . (مدل پیشنهادی “” لویت “” درشكل شماره1-2نمایش داده شده وحال محیط
سازمان
ساختار اجتماعی

اهداف تكنولوژی

افراد
( شركت كنندگان )

شكل 1-2 : مدل لوزی “” لویت “” ( یك مدل ساده از یك سازمان )

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 24

1-6-2– ساختار اجتماعی :
ساختار اجتماعی به جنبه های متشكل یا تنظیم شده روابط موجود میان افراد یك سزمان اشاره می كند .ساختار اجتماعی هرتشكل انسانی را می توان به طور تحلیلی به دو جزء تقسیم نمود .
“”در جامعه انسانی همواره مساُله ای به نام واقعیت دوگانه وجود دارد . در یك طرف یك سیستم هنجاری شامل آنچه باید باشد قرار دارد و در طرف دیگر یك نظم واقعی شامل آنچه كه هست …. این دو نظم نمی تواند كاملا” منطبق به هم و یا جدا از هم باشد . DAVIS 1449 : 52 “”
اولین جزٌ نظریه “”دیویس “” اشاره به ارزشها ، هنجارها و انتظارات هر نقش می باشد . ارزشها معیارهایی هستند كه در انتخاب هدفهای رفتار بكارمی روند .هنجارهاقواعدتعمیم یافته ای هستندكه رفتار رامشخص می كنند ودر حالت خاص وسایل مناسب برای تعقیب اهدافند .
نقشها انتظارات یا استانداردهایی هستند كه برای ارزیابی رفتار یك شاغل در موقعیت خاص اجتماعی بكار می روند .

دومین جز را كه “” دیویس “” به عنوان “” نظم واقعی “” به آن اشاره كرد ، ساختار رفتاری می نامیم . این جز بجای تجویزات رفتاری بر رفتار واقعی توجه دارد .
طبقه بندی “” هومانز”” از رفتار اجتماعی سه عامل فعالیتها،كنشهای متقابل و گرایشها یعنی عوامل تشكیل دهنده ساختار رفتاری را ارائه می دهد .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 25

به دلیل اینكه كارها بیشتر در ارتباط با ساختار رفتاری است تا صرفا” رفتارها به آن فعالیتها ،كنشهای متقابل وگرایشهایی كه تا حدودی از نظم معینی پیروی می كنند توجه می كنیم . رفتار تكراری یك فرد خاص یا رفتارهای مشابه یك دسته از افراد مورد نظر است . نظریات فوق به ما یادآوری می كند ، ساختار هنجاری وساختاررفتاری یك گروه نه مستقل و نه منطبق به

هم می باشند . بلكه به درجات متفاوت به هم وابسته اند . ساختار هنجاری محدودیتهای عمده ای را بر ساختار رفتار تحمیل می كند . رفتار را شكل داده و آنرا جهت می دهد و مختار هنجاری تجاوز كرده و منبع عمده توسعه ( عوامل ) و تغییرات در آن ساختار ( هنجاری ) می شوند .
یعنی همان طوری كه رفتار هنجارها را شكل می دهد ، هنجارها نیز رفتارها را شكل می دهند . به هر حال ساختارهای هنجاری و رفتاری همواره در یك حالت تنش پویا قرار دارند و در

حالی مستقل بوده و مستقلا”تغییر می كنند ولی فشار مداومی بر دیگری وارد می نماید .
تاُكیدبرساختاراجتماعی ، ماراقادرمی سازدتاكشمكشهای موجوددرسازمان راتشكل یافته ببینیم ، یعنی كشمكشهادرقالب ساختاروروابط بین افرادوگروه بوجودمی آیدوبه خصوصیات تهاجمی وذاتی افرادسازمانی بستگی ندارد.عوامل ساختاری نه تنهاخصوصیاتی مانندثبات ونظم بلكه تنش ،

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 26

اضطراب و كج رفتاری و تغییر را نیز در بر می گیرد. ساختار اجتماعی یك سازمان با توجه به میزان رسمیت آن تفاوت می كند . یك ساختاراجتماعی رسمی ، نوعی است كه در آن موقعیتهای اجتماعی و روابط بین افراد به روشنی مشخص شده است . در یك ساختار غیر رسمی ، وقتی كه افراد خاصی از سیستم خارج شده و یا داخل می گردند ، نقشها و روابط میان آنها و ك

نشهای متقابل بین آنها ، توسعه یافته و تغییر می كند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 27

2-6-2-افراد سازمانی :
افراد سازمانی كسانی هستند كه در برابر دریافتهای مختلف ، سازمان را یاری می دهند . همه افراد در بیش از یك سازمان مشاركت داشته و میزان و شدت مشاركت آنان ممكن است بسیار متفاوت باشد . بسیار مهم است تاُ كید كنیم كه افراد سازمانی در وهله اول و در بیشتر موارد عاملان اجتماعی می باشند . بدون آنها نه ساختار ، نه سازمان و نه موقعیت اجتماعی موجودیت نخواهند یافت . اولین نظریه های جامعه شناسی به ساختار اجتماعی اهمیت داده اند .نظریه های جدید تاُكید دارند كه عاملان اجتماعی هم ابزار استمرار جماعات ( برای ایجادساختارهای جدید ) و هم ابزار تغییر ( برای ایجاد ابتكار و نوآوری ) می باشند .
“” آنتونی گیدن “” می گوید : دوگانگی ساختارهای اجتماعی هم واسطه و هم نتیجه اند . ساختارها براعمال جاری تاُثیر گذاشته و تحت تاُثیر آن اعمال شكل می گیرند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 28

3-6-2-اهداف سازمانی :
مفهوم اهداف سازمانی مهمترین (و بحث انگیزترین ) جنبه از مطالعه سازمانها می باشد

. برخی تحلیلگران بر این نكته اصرار می ورزند كه برای درك سازمانها ، بررسی اهدافش

ان ضروری است . برخی دیگر كاركرد اهداف را چیزی جز توجیه فعالیتهای گذشته نمی

دانند . رفتار گرایان نیز اشاره می كنند كه فقط افراد هدف دارند و گروههایی چون سازمانها هدفمند نیستند . برای بیشتر تحلیلگران ، اهداف محور اصلی تجزیه وتحلیل سازمانها به شمارمی رود .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 29

4-6-2-تكنولوژی :
به منظورتمركزروی تكنولوژی سازمانی ، سازمان بایدبه عنوان محلی كه بعضی ازكارهادرآن انجام می پذیرد ، محلی برای تبدیل مواداولیه ، انرژی صرف می شودویامكانیزمی برای تبدیل وارده ها به صادره هاتلقی گردد. هرسازمانی كه كاری انجام میدهد ، تكنولوژی انجام آن كاررا در اختیار دارد .
برخی سازمانها مواد وارده را در جریان تولید قرار داده و تجهیزات و سخت افزار جدید می سازند . برخی دیگر افراد را در جریان تعلیم و تربیت قرار می دهند . تكنولوژی نه تنها شامل ماشینها و تجهیزات فنی می گردد بلكه شامل دانش فنی و مهارتهای افراد سازمانی نیز می شود .

تكنولوژی در اختیار كلیه سازمانها می باشد ، اما سازمانها با توجه به حدود درك این تكنیكها ، میزان كاربرد روزمره آنها و میزان موُثر بودن آنها با ، یكدیگر متفاوت می باشند .
5-6-2-محیط :
هرسازمانی دریك محیطخاص فیزیكی ، تكنولوژیكی ، فرهنگی واجتماعی قرارداردكه بایدخودراباآن وفق دهد . هیچ سازمانی خودكفا نیست . همه سازمانهابرای بقابه برقراری روابط باسیستمهای بزرگتری كه جزئی ازآنهاهستند ، وابسته اند. تحلیلگران اولیه سازمانها ، اهمیت ارتباط سازمان با محیط را نادیده گرفته و یا آنرا ناچیزمی شمردند . اما كارهای اخیر بر این ارتباط تاُكی

دبسیاری دارند .
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 30

غیرازخانواده ، بقیه سازمانها ، افرادبابیش ازیك سازمان درارتباطند . سازمانها سیستمهایی می باشند كه ازتشریك مساعی بخشی از فعالیتهای اعضایشان تشكیل می شوند . ( نه همه فعالیتهای آنان )
ساختار سازمان جنبه های مهمی كه از محیط گرفته یا محیط بر آن تحمیل كرده را منعكس می سازد . هر دو ساختار رسمی و غیر رسمی ریشه در محیط دارند . سازمانها نه تنها از محیط تاُثیر می گیرند بلكه بر محیط نیز تاُثیرمی گذارند و هیچ سازمانی جدا از محیط آن قابل فهم نیست . ( 9 )
7-2-دیدگاه سیستمی :
تعریف یك سیستم : عبارتست از اجزاء بهم پیوسته و مرتبط بهم كه به نحوی تنظیم گردیده اند كه یك كل مجزای از تك تك اجزاء را بوجود می آورند . جوامع بشری خود نوعی

سیستم اند . اتومبیل ها ، گیاهان و بدون انسانها یك نمونه هایی از انواع سیستم ها هستند . این سیستم ها داده هایی را بدست می آورند سپس از تغییر و تبدیل آنها ستاده هایی را تولید می كنند .
هر سیتمی از طریق دو نیروی متضاد تفكیك و ادغام شناخته می شود . در یك سیستم ، وظائف تخصصی تفكیك می شوند تا جایگزین الگوهای كلی مبهم شوند . برای مثال : در بدن انسان شش ها ، قلب ، كبد هر كدام وظائف جداگانه ای دارند . بطور مشابه سازمانها ن

یز ، بخشها ، قسمتها وواحدهایی مجزا برای انجام وظائف مختلف وتحقق فعالیت های تخصصی خود دارند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق : 31

8-2-انواع سیستمها :
معمولا” سیستمها را به سیستمهای باز و بسته طبقه بندی كرده اند . تفكر یا ایده سیستمهای بسته از ابتدای مطرح شدن آن از علم فیزیك نشاُت گرفته است . این تفكر ، سیستم ها را خود كفا ومستقل در نظر می گیرد . ویژگی مهم این تعریف از دیدگاه علم فیزیك اینست كه اثر مهم محیط بر سیستم را نادیده می گیرد .
1-8-2-سیستم بسته :
یك سیستم كاملا” بسته سیستمی است كه هیچ نوع انرژی از منابع خارجی دریافت نكرده و هیچ نوع انرژی را به خارج از خود ساطع نمی كند و این دیدگاه در عمل كاربرد محدودی در مطالعه سازمان ها دارد و بیشتر بصورت ایده آل مطرح است .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 32

2-8-2-سیستم باز : تعامل پویای سیستم را با محیطش نشان می دهد .
در شكل 2-2 نمایی از سیستم باز بصورت ساده نشان داده شده است .

سیستم

شكل 2-2 سیستم باز

سازمانهامواداولیه ومنابع انسانی مورد نیاز خودراازمحیط دریافت میكنند .آنهابرای اینكه ستاده های خودرا عرضه نمایند به مشتریان وارباب رجوع خودوابسته اند . بانكها سپرده هارا دریافت می كنند سپس این سپرده هارابه صورت وام یا دیگرسرمایه گذاریهاتبدیل می كنندوازمنافع حاصله برای بقاءورشدخودوهمچنین پرداخت بهره به سپرده گذاران ودادن مالیات به دولت استفاده میكنند.ازاینروسیستم بانك بطورفعال بامحیطش درتعامل است كه خوداین

محیط شامل سرمایه گذاران،وام گیرندگان ، افرادجویای كار، نهادهای قانونی ونظائرآنهااست .
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 33

در شكل 3-2 تصویر پیچیده تری از یك سیستم باز ارائه شده كه می تواند برای سازمانهای صنعتی بكار گرفته شود . ( 10 )

اعمال نفوذ مقررات
حمایت از مصرف كنندگان

بازپرداخت وام

دستمزدها

پرداخت به
سهامداران

شكل 3-2 – یك سازمان صنعتی به عنوان یك سیستم باز

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 34

ویژگیهای یك سیستم باز :

همه سیستمها دارای سه عنصر نهاده ، فرآیند تبدیل و ستاده اند . سیستم ها مواد اولیه ، انرژی ، اطلاعات ومنابع انسانی و نظائر اینها را دریافت می كنند و آنها را به كالاها ، خدمات ، منابع ، مواد زائد و غیره تبدیل می كنند .
1- آگاهی از محیط :
یكی از ویژگیهای روشن وواضح یك سیستم باز ، آگاهی آن از روابط بین خود و محیطش است. مرزی وجود دارد كه سیستم را از محیطش جدا می كند . تغییرات محیطی ، كم و بیش بر سیستم تاُثیر می گذارند و همینطور آن تغییرات درون سیستم نیز محیط را متاُثر می كند . بدون وجود مرزی مشخص ، سیستمی وجود نخواهد داشت ، مرز یا مرزهای سیستم اند كه مشخص می كنند سیستمها در چه جایی واقع شده اند و سیستمهای فرعی از كجا شروع و به كجا ختم می شوند . مرزها می تواند فیزیكی باشند نظیر خطوط مرزی روشن كه ایالات متحده آمریكا را از همسایگان شرقی و غربی اش جدا می كند .

مرزها همچنین می توانند بصورت روانشناختی از طریق نمادهایی نظیر القاب ، عناوین ، لباسهای همشكل و شعائر مذهبی بوجود آیند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 35

2- بازخور:
سیستمهای باز بطور مداوم از محیط خود اطلاعات دریافت می كنند و آنها را در پی گیری اقدامات اصلاحی انحرافات حاصله از جریان ازپیش تعیین شده ، یاری می دهد كه این دریافت اطلاعات از محیط را باز خور می نامیم .
3- ویژگی دورانی :
سیستمهای باز چرخه ای از حوادثند . ستاده های سیستم ، امكاناتی را برای نهادهای جدیدی كه چرخه سیستم را تكرار می كنند فراهم می سازند . اگر چه سیستم می خواهد تداوم داشته باشد و حیات سازمان حفظ گردد باید در آمد دریافتی از مشتریان ش

ركت ، كفاف پرداخت به سهامداران و دستمزد به كاركنان و بازپرداخت وام را داشته باشد .
4- آنتروپی منفی :
اصطلاح آنتروپی به گرایش سیستم به زوال ( میل به فنا ) یا فروپاشی اشاره دارد .
یك سیستم بسته چون انرژی و داده های جدیدی رااز محیط خود دریافت نمی كند به مرور زمان به ضعف می گراید . برعكس ، یك سیستم باز آنتروپی منفی دارد لذا می تواند خود را تجدید قوا نموده و ساختارش را حفظ كند ، از مرگ رهایی یابد و حتی ریشه كن كند ، زیرا توانایی ورود انرژی بیش از آنچه را متوجه صرف تولید ستاده هایش می كند ، داراست .
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 36

5- وضعیت ثبات :
ورود انرژی به سیستم برای جلوگیری از آنتروپی ،میزانی از ثبات در تبادل انرژی را موجب شده كه این امر خود منجر به پایداری در سیستم می گردد . هر سال كه می گذرد بدن شما سلولهای جدیدی راجایگزین سلولهای مرده می سازد ، اماظاهرفیزیكی بدن شما،خیلی كم و حتی بسیارجزئی تغییرمی كند .
پس یك سیستم باز ضمن آنكه در تبدیل نهاده ها به ستاده های خود فعال بوده و تغییر می كند اما در طی زمان از ثباتی نسبی برخوردار است .
6- حركت به سوی رشد و توسعه :

ویژگی ثبات ، توصیفی ازسیستمهای ساده یاسیستمهای بازاولیه است وبه مرورزمان كه سیستم پیچیده ترمی شودوبه طرف خنثی سازی آنتروپی حركت می كند ، سیستم های بازبه سمت رشدو توسعه حركت می كنندكه این امرنقض ثبات سیستم محسوب نمی شود . سیستم های بزرگ وپیچیده برای حصول اطمینان ازبقاء خودبه نحوی عمل می كنندكه حاشیه ایمنی بیشترازسطح فعلی موجودرابدست آورند . همچنین بایدبدانیم سیستم اصلی مستقیما”د

راثرتوسعه، تغییر نمی كند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 37

7- تعادل بین فعالیت های نگهدارنده و انطباقی :
سیستم های بازاغلب تطبیق دادن دونوع فعالیت متضادرادنبال می كنند . فعالیتهای نگهدارنده اطمینان میدهدكه سیستمهای فرعی گوناگون باهم درتعاملندومحل سیستم بامحیطش سازگاری دارد .
بر عكس فعالیتهای انطباقی از این جهت ضروریند كه سیتم بتواند در طی زمان ، تغییرات در خواسته های داخلی و خارجی سیستم را طرح وتعدیل كند .
8-همپایانی :
مفهوم همپایانی تصریح می كند كه برای انجام كارهای متعددی وجود دارد كه یك سیستم بوسیله راههای متعدد به یك هدف نهائی نائل آید . همپایانی شما را ترغیب می كند بجای اینكه تعداد محدودی راه حلهای جدید را برای حل یك مسئله مد نظر قرار دهید در جستجوی تعداد زیادی راه حل برآید .
اهمیت دیدگاه سیستمی : به مدیران حال و آینده اجازه می دهد كه سازمان را به عنوان یك كل كه مشتمل بر سیستم های فرعی متعدد و اجزاء مرتبط بهم است ، مورد توجه قرار دهند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 38

9-2-ابعاد طرح سازمان :
دیدگاه سیستمی بر این اساس قرار دارد كه در درون سازمان فعالیتهای دائمی و پویا در جریان است . برای درك سازمان باید به ابعادی از سازمان توجه شود كه بیان كننده ویژگیهای خاص سازمان هستند . این ابعاد بصورت ساختاری و محتوایی می باشند .
ابعاد ساختاری ، بیان كننده ویژگی های درونی یك سازمان هستند كه آنها مبنایی را به دست می دهند كه می توان بدان وسیله سازمانها را اندازه گیری و مقایسه نمود .
1-9-2-ابعاد ساختاری سازمانی :
1-1-9-2-رسمی بودن :
به اسناد و مداركی اطلاق می شود كه در سازمان وجود دارد . در این اسناد روشها ، شرح وظائف ، مقررات و سیاستهایی را كه سازمان باید رعایت و اجرا نماید نوشته شده است .
2-1-9-2-تخصصی بودن :
یعنی سازمان تا چه اندازه یا تا چه درجه ای كارها و فعالیتهای خود را به وظائف جداگانه و تخصصی تقسیم كرده باشد .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 39

3-1-9-2-داشتن استاندارد :
به موردی اطلاق می شود كه بسیاری از كارهای مشابه به روشی یكسان و همانندانجام شوند.
4-1-9-2-سلسله مراتب اختیارات :
یعنی مشخص كردن این موضوع است كه هر یك از افراد باید گزارش كار خود را به چه كسی بدهد وحیطه كنترل ( نظارت ) هر یك از مدیران مشخص می شود .
5-1-9-2-پیچیدگی :
مقصود از پیچیدگی تعداد كارها یا سیستم ها ی فرعی است كه در درون یك سازمان انجام می شود یا وجود دارد . پیچیدگی را می توان از مجرای سه بعد سنجید : عمودی ، افقی و فضایی . مقصود از عمودی تعداد سطحی است كه در سلسله مراتب اختیارات وجود دارد .
پیچیدگی سازمان از نظر افقی ، مربوط به تعداد شغل یا دوایری است كه به صورت افقی در سراسر سازمان وجود دارد . پیچیدگی سازمان از نظر فضایی به محل ها و مناطق جغرافیایی اطلاق می شود .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 40

6-1-9-2-متمركز بودن :
در سلسله مراتب اختیارات ، متمركز بودن به آن سطح از اختیارات گفته می شود كه قدرت تصمیم گیری دارد . هنگامی كه تصمیم در سطح بالای سازمانی گرفته شود ، آن سازمان را متمركز می نامند و هنگامی كه تصمیم گیری ها به سطوح پائین تر سازمان تفویض گردد ، سازمان غیر متمركز است .
7-1-9-2-حرفه ای بودن :

به سطح تحصیلات رسمی و آموزش كاركنان اطلاق می شود . اگردریك سازمان ، كاركنان برای گرفتن شغل باید دوره های آموزشی بلند مدت را طی كنند ، می گویند كه سازمان بسیار حرفه ای است .
8-1-9-2-نسبت های پرسنلی :
این نسبت بیان كننده به كارگیری افرادی است كه برای وظائف مختلف و دوایر گوناگون به استخدام سازمان درمی آیند . برای محاسبه نسبت پرسنلی ، تعداد

كاركنان یك گروه یا یك طبقه را بركل تعداد كاركنان سازمان تقسیم می كنند .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 41

2-9-2-ابعاد محتوایی :
معرف كل سازمان هستند ، مثل اندازه یا بزرگی سازمان ، نوع تكنولوژی ، محیط و اهداف آن . و آنها معرف جایگاه سازمان هستند و بر ابعاد ساختاری اثر می گذارند . ابعاد محتوایی می توانند مبهم باشند ، زیرا آنها نشان دهنده سازمان و محیطی هستند كه ابعاد ساختاری در درون آن قرار می گیرند و برای ارزیابی و درك سازمان ، هر دو بعد ساختاری و محتوایی حدودی است و ابعاد سازمان با یكدیگر رابطه متقابل ( تعامل ) دارند .
2-9-2-ابعاد محتوایی سازمان :
1-2-9-2-اندازه :
اندازه سازمان عبارتست از بزرگی كه به صورت تعداد افراد یا كاركنان مشخص می گردد .
2-2-9-2-تكنولوژی ( فن آوری ) سازمان :
عبارتست از ماهیت زیر سیستم تولید ، و شامل عملیات و روش های فرآیند تولید ( تبدیل اقلام مصرفی به اقلام تولیدی ) می شود .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 42

3-2-9-2-محیط :
شامل عواملی می شودكه درخارج ازمرزسازمان وجوددارند . (صنعت ، دولت ، مشتری ، عرضه كنندگان كالاوموُسسات مالی وسازمانهای دیگرازجمله مهمترین عوامل محیطی هستندكه بریك سازمان اثرمیگذارند )
4-2-9-2-اهداف و استراتژی سازمان :
در این مقوله هدف و شیوه های

رقابتی شركت كه آن را از سایر سازمانها متمایز می كند ، مشخص می شود معمولا” هدفها به صورت اسناد نوشته هستند ، كه بیان كننده و نشان دهنده مقصود نهایی و همیشگی شركت می باشند . استراتژی عبارتست از یك برنامه عملی كه به موجب آن شیوه تخصیص منابع و فعالیتهای شركت دررابطه بامحیط ودرراه نیل به هدف هایش تعیین می گردد .هدفها واستراتژی های سازمان مشخص كننده دامنه فعالیت هاورابطه ای است كه سازمان باكاركنان ، مشتریان ورقبای خود دارد .
5-2-9-2-فرهنگ :
فرهنگ سازمان نشان دهنده مج

موعه ای ازارزشها ، باورها ، هنجارها و تفاهم هایی است كه سازمان در آنها با كاركنان وجوه مشترك دارد . امكان دارد این فرهنگ

سازمان چیز نانوشته ای باشد ولی با توجه به شعارها ، جشن ها ، نوع لباس و نمای سازمان قابل مشاهده می باشد .
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 43

ابعادساختاری ومحتوایی كه موردبحث قرارگرفت به یكدیگروابسته اند.برای مثال بزرگی سازمان ، نوع تكنولوژی ومحیط پایدارباعث میشوندتاسازمانی بوجودآیدكه ازنظررسمی وتخصصی و متمركز
بودن در سطح بالایی قرار داشته باشد . اینها ابعاد مبنایی هستند كه می توان بدان وسیله ویژگی هایی از سازمان را سنجید و تجزیه و تحلیل نمود . ( 12 )
10-2-عوامل تعیین كننده ساختار سازمانی :
1-10-2-استراتژی ( راهبرد )
1- تعریف :
استراتژی می تواند به عنوان فرآیند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت ، اتخاذ شیوه كار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف ، تعریف شود . برای تحقق اهداف ، حفظ و گسترش فعالیتهای شركت در حوزه های كاری جدید در پاسخ به تقاضاهای متغیر ، تغییرات منابع ، نوسانات شرایط اقتصادی ، پیشرفت های فنی و فعالیت رقبا باید تخصیص مجدد صورت پذیرد . این تعریف دو نظریه را در مورد استراتژی مطرح و لزوم توجه گسترده به آندو را نشان می دهد .

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 44

1-1 حالت طرح ریزی :
این نظریه استراتژی را به عنوان طرح یا یك رشته رهنمودهایی واضح و روشن كه از قبل تدوین شده توجیه و تشریح می كند .
2-1 حالت تكاملی :

بر اساس این نظریه ، استراتژی لزوما” طرحی اصولی و سنجیده نیست . بلكه درطی زمان به عنوان یك الگودر جریان تصمیمات مهم ظهور پیدا می كند . بطور خلاصه ، استراتژی هم نتایج نهائی و هم وسایل نیل به آن را در بر دارد . هر روشی كه مد نظر باشد مدافعان این موضع كه استراتژی ساختار را تعیین می كند به این مهم واقفند كه تصمیم گیرندگان ، ساختاری را انتخاب می كنند كه خود خواهان آن هستند و فرآیند های پردازش درون سازمان ، محیط و عوامل دیگر ، تعیین كنندگان اصلی ساختار هستند . این ساختاردرشكل 5-2

نشان داده شده است . اماآثارآنهابرساختارازطریق استراتژی صورت می پذیرد . ( 13 )

ساختار استراتژی عوامل محیطی و
ظرفیت های سازمانی

شكل 5-2 : تعیین كننده بودن استراتژی در تعیین ساختار سازمان
فصل دوم : مبانی نظری تحقیق 45

2- انواع سازمانهای استراتژیك :
در نظریه معاصر طبقه بندی سازمانهای استراتژیك بر مبنای میزان تغییراتی كه یك سازمان در محصولات یا بازارش می دهد ، كه مهمترین چارچوبی است كه در حال حاضر برای تعریف استراتژی و تاُثیر آن بر طرح ساختاری بكار می رود .
1-2- سازمانهای تدافعی :
سازمانهای تدافعی با تولید تعداد محدودی از محصولات برای بخش كوچكی ازكل بازار بالقوه ، ثبات را جستجو می كنند . دراین جایگاه وقلمرو محدود ، برای ممانعت ازورود رقبا به حوزه كاریشان بشدت ایستادگی می كنند , درنتیجه ساختاری در سازمان ایجاد می گردد كه از تفكیك افقی بالا ، كنترل تمركز و سلسله مراتب رسمی برای ایجاد ارتباط ، برخوردارمی باشد .
2-2- آینده نگران :
تقریبا”قطب مخالف تدافعی هاهستند .توانایی آنهادریافتن وبهره جستن ازفرصتهای بازار یابی وتولید محصولات جدید نهفته است . در اینگونه سازمانها ممكن است نو آوری نسبت به سود آوری از اهمیت زیاد تری برخودار باشد

. موفقیت آینده نگران متكی بر ایجاد وتولید محصولات جدید وحفظ ظرفیت سازمان برای بررسی دامنه وسیعی ازشرایط ، روندهاوحوادث محیطی است.آینده نگران اثربخش اند زیرامیتوانندنسبت به خواسته های دنیای آتی خودواكنش نشان دهندشركتهای آینده نگربه علت عدم


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 16 ]

[ دوشنبه 25 بهمن 1395 ] 6:44 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]