مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله شناسايي تأثير محركهاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي در جهت مديريت مصرف با رويکرد ARDL با


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله شناسايي تأثير محركهاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي در جهت مديريت مصرف با رويکرد ARDL با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله شناسايي تأثير محركهاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي در جهت مديريت مصرف با رويکرد ARDL با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله شناسايي تأثير محركهاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي در جهت مديريت مصرف با رويکرد ARDL با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله شناسايي تأثير محركهاي مصرف گاز طبيعي در بخش خانگي در جهت مديريت مصرف با رويکرد ARDL با word :

چکیده

جایگاه ایران در حوزه انرژی در خاورمیانه و جهان و همچنین اهمیت استراتژیک منابع هیدروکربروی، مدیریت صحیح این منابع در فرآیند تولید تا مصرف در کشور را با توجه به شرایط خاص فعلی امری ضروری ساخته است. شناسایی تأثیر عوامل محرك و مؤثر در مصرف گاز طبیعی و به عبارتی مدیریت ساختارهای مصرفی در این حوزه سبب میشود که عرضه با تقاضا و فضای تولید

نیز در کشور با اقتصاد مقاومتی همگام شود. فلذا برای مدلسازی تقاضای این حامل در بخش خانگی ایران در دوره 1390-1360، در این تحقیق روش خطی پارامتریک ARDL به کار گرفته شده است. متغیرهای قیمت گاز و سرانه مصرف گاز خانگی، قیمت

نفت سفید (کالای جانشین)، درآمد ملی سرانه و جمعیت ایران به عنوان متغیر توضیحی، متغیر وابسته را توضیح میدهند. نتایج نشان داده است که جمعیت کشور مؤثرترین عامل بوده و کششهای بلندمدت قیمتی و درآمدی تقاضای گاز در بخش خانگی به ترتیب

-0/028379 و 0/23976 و ضریب تصحیح خطای ecm(-1) برابر با -0/51873 به دست آمده است. یافتهها نشان میدهد که قیمت یارانهدهی شده گاز خانگی، در بلندمدت تأثیر بسیار کمی داشته و میتوان با واقعی کردن و اجرای کامل هدفمندی یارانهها تأثیر این عامل و کنترل مصرف را بیشتر کرد.

واژگان کلیدی: تقاضای گاز طبیعی، خود بازگشت با وقفه توزیعی، Ecm، اقتصاد مقاومتی

مقدمه

بررسی تقاضای گاز طبیعی در بخش خانگی کشور از چند جهت دارای اهمیت است؛ گسترش شبکههای

گازرسانی داخلی نیاز به سرمایهگذاریهای اولیه وسیعی دارد که تنها در صورت وجود تقاضای کافی برای آن

توجیهپذیر خواهد بود. گاز خانگی در کنار بخش عمومی و تجاری یکی از بخشهای عمده مصرفکننده نهایی انرژی در کشور است و سهم بزرگی از انرژی مصرفی آن را گاز طبیعی تشکیل میدهد. این بدان

معناست که تحقق واقعی اقتصاد مقاومتی و اصولی شدن الگوهای مصرف مطابق با آن تنها با متعادل شدن

مصرف در جهت افزایش تولید و صادرات به عنوان یک راهکار خنثیسازی فشارهای خارجی امکانپذیر است.

همایش ملی نقش سبک زندگی در اقتصاد مقاومتی
2

اهمیت دیگر بررسی بخش خانگی آن است که تقاضای گاز طبیعی به دلیل تغییرات فصلی دما دارای

نوسانات زیادی است. شناسایی میزان مناسب ذخیرهسازی گاز طبیعی، به جهت ضرورت تأمین گاز طبیعی مورد نیاز مخصوصاً برای مصارف گرمایشی در فصول سرد از یک سو و در سوی دیگر افزایش ریسک و

مخاطرات ذخیرهسازی با افزایش حجم ذخیرهسازی نیز دلیلی دیگر بر بررسی تقاضای گاز طبیعی بخش

خانگی است (صادقی و همکاران،.(1391

بررسی تابع تقاضا به لحاظ پاسخگویی به نیاز و روند تغییرات آن از جانب متقاضیان از اهمیت خاصی

برخوردار است. بنابراین بررسی تقاضای یک کالا و خصوصاً یک حامل انرژی باید دربرگیرنده همه عوامل بیرونی تأثیرگذار بر آن کالا یا حامل انرژی و نیز ویژگیهای ذاتی آن کالا و تقاضای آن کالا باشد. گاز طبیعی

علاوه بر دارا بودن ویژگیهای خاص کالایی (مانند دیگر کالاهای تجاری)، از خصوصیات خاص دیگری نیز

برخوردار است. غیرقابل تجدید بودن این کالا و انحصار طبیعی حاکم بر صنعت گاز دو ویژگی عمدهای است

که این کالا را از سایر کالاهای مصرفی مجزا میسازد.

هرگونه سیاستگذاری در زمینه گاز طبیعی به عنوان یک کالای واسطهای و نهایی، میتواند بر اقتصاد کلان جامعه نیز تأثیر قطعی داشته باشد. ضرورت مطالعه تقاضای انرژی، محققین را بر آن داشت که با استفاده از تکنیکهای متفاوت به بررسی و شناخت رفتار مصرفکنندگان انرژی بپردازند. استفاده از مدلهای تقاضای

انرژی، ابزار اصلی این کار میباشد و در این راستا متدولوژیهای گوناگون برای ساخت مدل تقاضای انرژی

وجود دارد.

مدلهای تقاضای انرژی را میتوان با در نظر گرفتن معیارهایی از قبیل اهداف، فروض، درجه توجه به تغییرات فنآوری، درجه درونزایی و دامنه توصیف اجزاء بخشهای غیرانرژی اقتصاد، تقسیمبندی نمود. در یک تقسیمبندی بر اساس روششناسی، روشهای آماری، روشهای اقتصادسنجی، روشهای تجزیه و تحلیل

فرآیند – روشهای مهندسی و روشهای ترکیبی سنجی – مهندسی برای تقاضای انرژی مورد استفادهاند(امینی

هرندی و همکاران، .(1386

پیشینه

برابک1 و همکاران (2008) تقاضای گاز مصرفی روزانه را برای مصرفکنندگان انفرادی و با استفاده از روش اثرات ترکیبی غیرخطی در جمهوری چک پیشبینی و با ARIMAX و ARX مقایسه کردند.

کرمانی (2010) در مقالهای از روش PSO برای پیشبینی بلندمدت گاز طبیعی مصرفی در ایران استفاده

کرد. متغیرهای مورد استفاده در این مقاله؛ جمعیت، میانگین دمای حداقل، تقاضای سالانه گاز، شاخص قیمت

مصرفکننده (CPI)، درآمد ملی و GDP با دادههای یک دروه 34 ساله 1973) تا (2006 بوده است. سه مدل خطی و یک مدل غیرخطی در این مقاله مورد آزمون قرار گرفتهاند که مدلهای خطی دارای درصدهای متوسط

خطای 85/7، 61/2 و 4/02 و مدل غیرخطی دارای درصد متوسط خطای 5/2 بوده است.

1 Brabec et al

3

صادقی و ذوالفقاری (1388) به طراحی روشی نوین در تخمین تابع تقاضای گاز کوتاهمدت در بخش

خانگی پرداختند و ضمن استفاده از روش تلفیقی خطی ARIMA و غیرخطی شبکههای عصبی، عوامل مؤثر بر تابع تقاضای روزانه را برشمردند.

ابوالحسنی (1390) تقاضای فصلی را در بخشهای مختلف خانگی – تجاری، صنعت و نیروگاهی با دو روش

شبکه عصبی (GMHD) و ARIMA برآورد و مقایسه کرده است.

دانتاما1و همکاران (2012) در مقالهای به بررسی اثر مصرف انرژی برق، زغال سنگ و دو سوخت مشتق

شده از نفت بر رشد اقتصادی نیجریه برای دوره 1980- 2010 با استفاده از روش ARDL پرداختند و به این

نتیجه رسیدند که زغال سنگ اثر منفی و به لحاظ آماری کوچکی روی رشد اقتصادی این کشور دارد. سایر

حاملها دارای اثر مثبت و به لحاظ آماری معناداری روی متغیر وابسته هستند.

ابونوری و مشرفی (1381) به بررسی رابطه تعادلی بلندمدت بین تورم، نرخ ارز و قیمت نفت با شاخص

قیمت سهام صنعت پتروشیمی با استفاده از روش ARDL برای دادههای 1370 تا 1380 پرداخته و آن را تأیید کردند. ضمن اینکه این سه متغیر اثر معنادار مثبت بر شاخص قیمت سهام صنعت پتروشیمی داشتهاند.

هوشمند و همکاران (1387) در مطالعهای کششهای تولید به تفکیک عامل سرمایه انسانی و دیگر عوامل تولید را به منظور شناسایی اهمیت سرمایه انسانی در مقایسه با سرمایه فیزیکی بخش دولتی و بخش خصوصی برآورد کردند. همچنین مدلMRW از سرمایه انسانی برای اقتصاد ایران با استفاده از روش الگوی خود

بازگشت با وقفههای توزیعی برآورد شده است. نتایج برآورد مدل حاکی از آن است که در کوتاهمدت و

بلندمدت کشش تولید نسبت به سرمایه انسانی از کشش تولید نسبت به سرمایه فیزیکی بخش دولتی و خصوصی بیشتر است. ماندگانی و همکاران (1390) در مطالعهای مهمترین متغیرهای اقتصاد کلان مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با استفاده از آمارهای سری زمانی 1350 تا 1386 و با بهرهگیری از روش خود توضیحی با وقفههای توزیعی اندازهگیری و مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند و به این نتیجه رسیدند که با

سرمایهگذاری در بخش کشاورزی و کنترل رشد جمعیت و تنشزدایی از سیاست داخلی و خارجی میتوان

نابرابری درآمد را کاهش داد. لطفعلیپور و همکاران((1391 رابطه بلندمدت بین متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، تولید ناخالص داخلی، شدت انرژی و آزادی تجاری را با استفاده از دادههای 1965 تا 2009 و تکنیک

ARDL آزموده و با استفاده از مدل خاکستری (GM) انتشار کربن برای دوره 2020-2010 پیشبینی کردند.

در تحقیق حاضر به بررسی تابع تقاضای سالانه گاز طبیعی ایران و نیز کشش قیمتی و درآمدی تقاضای

گاز پرداخته میشود. در ادامه ابتدا مبنای نظری تکنیک مورد استفاده در تحقیق بیان و سپس الگو برآورد می-

شود. سپس نتایج بحث و تفسیر میگردد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 19 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 4:34 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ افزودنی های بتن
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]