مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با کار آفريني اجتماعي (مطالعه موردي: بانک انصار استان آذربايجا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با کار آفريني اجتماعي (مطالعه موردي: بانک انصار استان آذربايجان غربي) با word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با کار آفريني اجتماعي (مطالعه موردي: بانک انصار استان آذربايجان غربي) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی دانلود بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با کار آفريني اجتماعي (مطالعه موردي: بانک انصار استان آذربايجان غربي) با word،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن دانلود بررسي رابطه بين فناوري اطلاعات با کار آفريني اجتماعي (مطالعه موردي: بانک انصار استان آذربايجان غربي) با word :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین فناوری اطلاعات با کار آفرینی اجتماعی در بانک انصار استان آذربایجان غربیانجام شده است و از نظر ماهیت تحقیق کاربردی محسوب می گردد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانکانصار استان آذربایجان غربی می باشد که تعداد آنها 623 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شدهکه بر این اساس حجم نمونه آماری برابر با 237 می باشد. روش نمونه گیری از نوع تصادفی می باشد و جهت جمع آوریدادهها نیز از مطالعات میدانی بهره برده و این کار از طریق توزیع پرسشنامه انجام گرفته است. میزان پایایی پرسشنامه بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردیده، و مورد تایید می باشد . اطلاعات بدست آمده براساس فرضیه های پژوهش وبا استفاده از روش های آمار توصیفی از قبیل میانگین، فراوانی، و انحراف معیار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در آماراستنباطی از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. فرضیه اصلی تحقیق بیان می کند که بین فناوری اطلاعات با کار آفرینیاجتماعی در بانک انصار استان آذربایجان غربی رابطه معناداری وجود دارد. در فرضیه های فرعی رابطه بین فناوری اطلاعات باابعاد کارآفرینی اجتماعی (برنامه های کارآفرینانه، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، کار اصول اساسی کارآفرینی اجتماعی، کارعوامل حیاتی موفقیت در کارآفرینی اجتماعی) مورد آزمون قرار گرفته است. طبق نتایج بدست آمده، چنین نتیجه می گیریمکه فناوری اطلاعات دارای رابطه معنی داری با کارآفرینی اجتماعی می باشد (p<0/05). براساس نتایج بدست آمده از فرضیههای فرعی، بین فناوری اطلاعات با کارآفرینی اجتماعی و ابعاد آن (برنامه های کارآفرینانه، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، اصولاساسی کارآفرینی اجتماعی و عوامل حیاتی کارآفرینی اجتماعی) رابطه ای مثبت، معنادار و بالاتر از متوسط وجود دارد (p<0/05).


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 3:46 ] [ علی ]

[ ]

ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]