مرکز مقالات امام موسی کاظم (ع)

دانلود مقاله تبيين ارتباط بين رهبري تيمي با يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر


برای دریافت اینجا کلیک کنید

دانلود مقاله تبيين ارتباط بين رهبري تيمي با يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر ساوه) با word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد دانلود مقاله تبيين ارتباط بين رهبري تيمي با يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر ساوه) با word کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي دانلود مقاله تبيين ارتباط بين رهبري تيمي با يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر ساوه) با word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن دانلود مقاله تبيين ارتباط بين رهبري تيمي با يادگيري سازماني (مطالعه موردي: دبيران دبيرستان هاي شهر ساوه) با word :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: کنفرانس بین المللی مدیریت، چالشها و راهکارها
تعداد صفحات: 9
چکیده:
پژوهش حاضر به منظور تبیین رابطه بین رهبری تیمی با یادگیری سازمانی در دبیرستان های ساوه انجام شده است . روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع همبستگی و از نظر هدف کاربردی بوده است . جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دبیرستان های ساوه به تعداد 230 نفر بوده است. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان 144 نفر تعیین و نمونه ها به صورت تصادفی و از روش طبقه ای- نسبی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری داده ها، دو پرسشنامه استاندارد رهبری تیمی مشتمل بر 28 گویه و پرسشنامه یادگیری سازمانی مشتمل بر 21 گویه درمقیاس پنج درجه ای لیکرت بوده است. روایی محتوایی هر دو پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونه ای 30 نفره و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، به ترتیب برابر با 0/95 و 0/93 بدست آمده است . داده های گردآوری شده به کمک روشهای آمار استنباطی همچون آزمون کالماگروف- اسمیرونف، تی تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون از طریق نرم افزار آماری SPSS18 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان داد که بین رهبری تیمی و یادگیری سازمانی دبیران دبیرستان های ساوه رابطه معناداری وجود دارد. همچنین، میزان رهبری تیمی و یادگیری سازمانی دبیران دبیرستان های ساو ه از مقدار متوسط بالاتر می باشد. از بین ابعاد متغیر پیش بین پژوهش، بعد علاقه و توجه بیشترین سهم را در تبیین یادگیری سازمانی دبیران، بر عهده دارد . با توجه به نتایج این پژوهش، توجه به متغیر اثر گذار رهبری تیمی می تواند در ارتقاء یادگیری سازمانی دبیران دبیرستان ها نقش مهمی داشته باشد و این عوامل باید در برنامه ریزی جهت یادگیری سازمانی دبیران دبیرستان ها و تبدیل مدارس به سازمانهای یادگیرنده مورد توجه قرار گیرد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 17 ]

[ دوشنبه 18 بهمن 1395 ] 3:30 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]